Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: partiële herziening bestemmingsplan Maastricht-West
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0935.bpphMtrichtWest-vg01

Regels

1 Inleidende regels
Artikel 1 Begrippen

 
1.1 plan:
de 'partiële herziening bestemmingsplan Maastricht-West' van de gemeente Maastricht.
 
1.2 moederplan:
het bestemmingsplan 'Maastricht-West' van de gemeente Maastricht, meer specifiek de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0935.bpMtrichtWest-vg01 met de bijbehorende regels en bijlagen.
 
1.3 partiële herziening:
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0935.bpphMtrichtWest-vg01 met de bijbehorende regels.
 
2 Algemene regels
Artikel 2 Van toepassing verklaring regels moederplan
 
Het bepaalde in de regels van het moederplan is onverkort van toepassing op het voorliggende plan, met dien verstande dat:
 
- artikel 8, lid 2.4 onder b. als volgt wordt gewijzigd:
 
b. de bouwhoogte van gebouwen ten behoeve van additionele voorzieningen mag niet meer bedragen dan 3,5 meter.
     
- artikel 8, lid 4 als volgt wordt gewijzigd:
 
Burgemeester en Wethouders kunnen door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 8, lid 2.1 onder b. ten behoeve van het bouwen van additionele voorzieningen hoger dan 3,5 meter, mits dit niet leidt tot een onevenredige aantasting van de verkeersveiligheid en de stedenbouwkundige kwaliteit.
     
- artikel 13, lid 2.2 onder a. als volgt wordt gewijzigd: 
 
a. de bouwhoogte van gebouwen ten behoeve van additionele voorzieningen mag niet meer bedragen dan 3,5 meter.
  
- artikel 13, lid 4 als volgt wordt gewijzigd:
 
Burgemeester en Wethouders kunnen door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 13, lid 2.2 onder a. ten behoeve van het bouwen van additionele voorzieningen hoger dan 3,5 meter, mits dit niet leidt tot een onevenredige aantasting van de verkeersveiligheid en de stedenbouwkundige kwaliteit.


Klik hier voor het bestemmingsplan Maastricht West (moederplan).
 
3 Overgangs- en slotregels
Artikel 3 Slotregel
 
Deze regels worden aangehaald als: regels behorende bij de partiële herziening bestemmingsplan Maastricht-West.