Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Heer-Scharn
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0935.bpHeerScharn-vg01

5.4 Geurhinder

 
Binnen het plangebied zijn enkele geurcontouren gelegen van verschillende inrichtingen. Deze worden hierna toegelicht.
 
Agrarisch bedrijf (Prickaerts, Molenweg 1a)
Op basis van de vergunde situatie mogen er zowel melkkoeien, jongvee en legkippen worden gehouden. Kippen zijn dieren waarvoor een geuremissiefactor is vastgesteld. Hierdoor dient de geurbelasting op een ‘geurgevoelig object’ teworden berekend en te worden getoetst aan de geurnorm.
 
Het bedrijf omvat dieren waarvoor een vaste afstand geldt (melkkoeien en jongvee) en dieren die omgerekend moeten worden naar ‘odour units’ (legkippen). Op basis van de omrekeningsfactoren van bijlage 1 van de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv)bedraagt de geuremissie 61,2 ouE/s (180 kippen * 0.34). De geurgevoelige objecten liggen binnen de bebouwde kom. In artikel 3 van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) is bepaald dat voor de stankgevoelige objecten een geurconcentratienorm van 2 ouE/m³ geldt. De geurgevoelige objecten [1] die meegenomen worden in de beoordeling zijn:
  • kantoorpand [2] Boels Zanders, gelegen aan de Bergerstraat 2-4 (bebouwde kom);
  • woning gelegen aan de Sikkelhegge 5 (bebouwde kom).

Beoordeling V-stacks vergunningen
Voor de legkippen moet de geurbelasting op geurgevoelige objecten worden berekend met het rekenmodel ‘V-stacks en vergunningen’. Om de geurbelasting te berekenen zijn gegevens ingevoerd over het bedrijf (brongegevens) en de omliggende geurgevoelige locaties (de zogenaamde ‘receptoren’):
 
Geurgevoelig object
Geurnorm
Geurbelasting
Voldoet wel/niet
Bergerstraat 2-4
2 ouE/m³
0,3
voldoet
Sikkelhegge 5
2 ouE/m³
0
voldoet
 
Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de geurbelasting bij de omliggende geurgevoelige objecten nergens de geurnorm overschrijdt.
 
Beoordeling vaste afstanden
De te respecteren afstand tussen het emissiepunt van de rundveestallen (melkkoeien en rundvee) en de omliggende geurgevoelige objecten dient 100 meter te bedragen. Binnen een afstand van 30 meter van de rundveestallen is op het adres Bergerstraat 2-4een geurgevoelig object aanwezig (kantoorpand). De afstand is kleiner dan geëist wordt in de Wgv [3].
 
Geconcludeerd wordt dat het vergunde veebestand op grond van de Wgv niet voldoet. Echter, het betreft hier een vergunde situatie. Daarbij kan worden geconcludeerd dat het aandeel ou-dieren in zijn groeimogelijkheden wordt beperkt door de aanwezige vaste afstanddieren. De vaste afstanddieren leveren de grootste beperking op voor de bedrijfsvoering en dus ook voor het bestemmingsplan.
 
Opgemerkt wordt dat in bepaalde gevallen gemeten/berekend mag worden vanaf het emissiepunt van de stal in plaats vanaf de rand van het bouwperceel; dit is met name het geval indien er reeds andere stankgevoelige objecten in de nabijheid van het bedrijf zijn gelegen, waardoor het bedrijf toch al geen uitbreidingsruimte voor de veehouderij heeft. In onderhavige situatie is dit het geval.
 
Spuiterijen (Garage Boosten Vof, Bergerstraat 72 en Freddomatic BV, Kruisstraat 35)
De spuiterij aan de Bergerstraat 72 betreft een spuiterij bij een garagebedrijf (Garage Boosten Vof). De spuiterij aan de Kruisstraat 35 betreft een spuiterij voor lakspuiten van metalen (Freddomatic BV). Beide bedrijven vallen onder het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (verder Activiteitenbesluit). In het Activiteitenbesluit is opgenomen dat geurhinder voorkomen moet worden dan wel tot een aanvaardbaar niveau moet worden beperkt. Hiertoe dienen de afgezogen dampen en gassen ten minste 2 meter boven de hoogste daklijn van de binnen 25 meter van de uitmonding gelegen gebouwen te worden afgevoerd.
 
Op basis van de ‘Handreiking Bedrijven en milieuzonering’ (editie 2009) wordt geadviseerd voor lakspuiten bij metalen (SBI-code (2008) 2561, 3311) een afstand van 100 m in geval van geluid en 50 m in geval van geur aan te houden. Voor een autospuitinrichting geldt een grootste afstand van 50 m in geval van geur (SBI-2008: 45204). Beide zones zijn op de verbeelding opgenomen.
 
Gemaal Amby-Zuid
Daarnaast kent het gemaal Amby-Zuid een geurzone van 30 meter, die eveneens op de verbeelding is opgenomen.
 
Binnen deze genoemde geurzones mogen in principe geen geurgevoelige functie worden toegelaten. Bij nieuwe bouwplannen dient deze zones derhalve in beschouwing te worden genomen.


[1]
Een geurgevoelig object is een gebouw, bestemd voor en blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf en die daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik, wordt gebruikt.
[2]
Een kantoor is per definitie geen geurgevoelig object. Echter, in de onderhavige situatie is sprake van ‘langdurig met wonen gelijk te stellen verblijf’. In het kantoor zijn tijdens werkdagen (maandag t/m vrijdag) mensen aanwezig gedurende de dagperiode (08.00-18.00 uur).
[3]
Verder kent de Wgv nog een minimaal aan te houden afstand van 50 meter van de buitenzijde van een dierenverblijf tot de buitenzijde van een geurgevoelig object. Deze afstand reikt in onderhavige situatie echter niet verder dan de 100 meter afstand van het emissiepunt.