Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Klevarie
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0935.bpKlevarie-vg01

Artikel 19 Overige regels

 
19.1 Indien en voorzover in deze regels wordt verwezen naar andere wettelijke regels, dienen deze regelingen te worden gelezen zoals deze luidden op het moment van terinzagelegging van het ontwerp van dit plan.    

19.2
Bij het verlenen van een ontheffing of een aanlegvergunning, het toepassen van een wijzigingsbevoegdheid dan wel het stellen van andere eisen dient het navolgende in acht te worden genomen:
  1. mogen geen onevenredige nadelige gevolgen voor het woonmilieu ontstaan of kunnen ontstaan;
  2. de parkeerbalans in de directe omgeving mag niet onevenredig nadelig worden be´nvloed;
  3. de belangen van derden mogen niet onevenredig worden geschaad;
  4. aan de ontheffing kunnen voorwaarden worden verbonden.