Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Klevarie
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0935.bpKlevarie-vg01

Artikel 8 Verkeer - Verblijfsgebied

 
8.1 Bestemmingsomschrijving
 
De voor ‘Verkeer-Verblijfsgebied’ aangewezen gronden zijn, met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 en 12, voorzover het betreft de beschermingszone van een gasleiding en/of het Maastrichts Erfgoed, bestemd voor: 
 1. nutsvoorzieningen en verkeersvoorzieningen;
 2. wegen, voet- en rijwielpaden;
 3. parkeervoorzieningen;
 4. een parkeergarage voorzover aangegeven middels de functieaanduiding ‘parkeergarage’;
 5. een verblijfsgebied voorzover aangegeven middels de functieaanduiding ‘plein’;
 6. groenvoorzieningen;
 7. verhardingen;
 8. waterhuishoudkundige voorzieningen. 
8.2 Bouwregels
 
8.2.1 Gebouwen
Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd, met uitzondering van
 1. nutsvoorzieningen, waarvoor de volgende bepalingen gelden:
  1. de inhoud mag niet meer dan 50 m³ bedragen;
  2. de bouwhoogte mag niet meer dan 3,00 meter bedragen.
 2. een parkeergarage, ten behoeve waarvan maximaal drie ondergrondse bouwlagen mogen worden gerealiseerd.
8.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:
 1. de bouwwerken, geen gebouwen zijnde dienen bij de bestemming te passen;
 2. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 4,00 meter, met uitzondering van erfafscheidingen die maximaal 2,00 m. hoog mogen zijn;
 3. de bouwhoogte van kunstobjecten, palen en masten mag niet meer dan 8 meter bedragen;
 4. de bouwhoogte van lichtmasten mag niet meer dan 12,00 meter bedragen.
 
8.3 Specifieke gebruiksregels
 
De binnen de functieaanduiding ‘parkeergarage’ aangegeven gronden mogen niet worden gebruikt als openbare parkeergarage, maar dienen als stallingsgarage voor de toegestane functies binnen alle bestemmingen in dit bestemmingsplan.