Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Klevarie
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0935.bpKlevarie-vg01

Artikel 6 Kantoor

 
6.1 Bestemmingsomschrijving
 
De voor ‘Kantoor’ aangewezen gronden zijn, met inachtneming van het bepaalde in artikel 11 en 12, voorzover het betreft Beschermd Stadsgezicht en/of Maastrichts Erfgoed, bestemd voor: 
 1. kantoren;
 2. tuinen, erven en verhardingen;
 3. groenvoorzieningen;
 4. parkeervoorzieningen.
 
6.2 Bouwregels
 
6.2.1 Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
 1. gebouwen mogen uitsluitend binnen het aangeduide bouwvlak worden gebouwd;
 2. de maximale goothoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de maatvoeringsaanduiding ‘maximale goothoogte’ is aangegeven;
 3. bij uitbreiding van het gebouw binnen het bouwvlak dient de bestaande dakvorm, die onderdeel uitmaakt van de bescherming als Rijksmonument, te worden voortgezet.
6.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:
 1. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd.
 2. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2,00 meter bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte voor erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel niet meer mag bedragen dan 1,00 meter;
 3. de bouwhoogte van antennes en reclamemasten mag niet meer bedragen dan 8,00 meter;
 4. de bouwhoogte van lichtmasten mag niet meer bedragen dan 12,00 meter;
 5. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 4,00 meter.