Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Klevarie
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0935.bpKlevarie-vg01

Artikel 5 Horeca

 
5.1 Bestemmingsomschrijving
 
De voor ‘Horeca’ aangewezen gronden zijn, met inachtneming van het bepaalde in artikel 11 en 12, voorzover het betreft Beschermd Stadsgezicht en/of Maastrichts Erfgoed,
bestemd voor: 
 1. een café of restaurant;
 2. tuinen, erven, verhardingen en terrassen;
 3. groenvoorzieningen
5.2 Bouwregels
 
5.2.1 Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
 1. gebouwen mogen uitsluitend binnen het aangeduide bouwvlak worden gebouwd, waarbij het maximale bebouwingspercentage niet meer dan 50 mag bedragen;
 2. er mag maximaal één gebouw worden gerealiseerd;
 3. de voorgevel dient te worden gerealiseerd naar de naar het park gerichte zijde;
 4. de voorgevelrooilijn mag uitsluitend worden overschreden met een luifel, waarbij de overschrijding niet meer mag bedragen dan 1,5 meter;
 5. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de maatvoeringsaanduiding ‘maximale bouwhoogte’ is aangegeven.
 6. het gebouw dient te worden afgedekt met een plat dak.
5.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:
 1. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd;
 2. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2,00 meter bedragen, met uitzondering van de erf- en terreinafscheidingen vóór de naar het park gekeerde gevel, die niet meer dan 1,00 meter mogen bedragen;
 3. de bouwhoogte van kunstobjecten, palen en masten mag niet meer dan 8 meter bedragen;
 4. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 4,00 meter bedragen.