Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Klevarie
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0935.bpKlevarie-vg01

Artikel 4 Groen

 
4.1 Bestemmingsomschrijving
 
De voor ‘Groen’ aangewezen gronden zijn, met inachtneming van het bepaalde in artikel 10, 11 en 12, voorzover het betreft de beschermingszone van een gasleiding en/of Beschermd Stadsgezicht en/of het Maastrichts Erfgoed, bestemd voor: 
 1. groenvoorzieningen;
 2. beeldbepalende bomen;
 3. monumentale bomen;
 4. parken;
 5. parkeergarage voorzover aangegeven middels de functieaanduiding ‘parkeergarage’;
 6. plantsoenen;
 7. bermen en beplantingen;
 8. speelvoorzieningen;
 9. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 10. voet- en rijwielpaden en andere voorzieningen voor langzaam verkeer;
 11. nutsvoorzieningen.
 
4.2 Bouwregels
 
4.2.1
Gebouwen
Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd, met uitzondering van:
 1. een parkeergarage, ten behoeve waarvan maximaal drie ondergrondse bouwlagen mogen worden gerealiseerd en
 2. nutsvoorzieningen, waarvoor de volgende bepalingen gelden:
  1. de inhoud mag niet meer dan 50 m³ bedragen;
  2. de bouwhoogte mag niet meer dan 3,00 meter bedragen.
4.2.2
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:
 1. de bouwwerken, geen gebouwen zijnde dienen bij de bestemming te passen;
 2. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 4,00 meter, met uitzondering van erfafscheidingen die maximaal 2,00 m. hoog mogen zijn.
 3. de bouwhoogte van kunstobjecten, palen en masten mag niet meer dan 8 meter bedragen.
 
4.3 Specifieke gebruiksregels
 
De binnen de functieaanduiding ‘parkeergarage’ aangegeven gronden mogen niet worden gebruikt als openbare parkeergarage, maar dienen als stallingsgarage voor de toegestane functies binnen alle bestemmingen in dit bestemmingsplan.