Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Klevarie
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0935.bpKlevarie-vg01

Artikel 3 Gemengd

 
3.1 Bestemmingsomschrijving
 
De voor ‘Gemengd’ aangewezen gronden zijn, met inachtneming van het bepaalde in artikel 11 en 12, voorzover het betreft het Beschermd Stadsgezicht en/of het Maastrichts Erfgoed, bestemd voor: 
 1. wonen;
 2. aan huis verbonden beroepen;
 3. bedrijven, voor zover passend binnen bij deze regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten en met een maximum van 20% van het binnen deze bestemming aanwezige bruto vloeroppervlak van de gebouwen;
 4. maatschappelijke voorzieningen;
 5. tuinen, erven en verhardingen;
 6. parkeervoorzieningen;
 7. groenvoorzieningen;
 8. nutsvoorzieningen;
 9. waterhuishoudkundige voorzieningen;
 10. onderdoorgang, ter plaatse van de bouwaanduiding ‘onderdoorgang’.
3.2 Bouwregels
 
3.2.1 Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
 1. gebouwen mogen uitsluitend binnen het aangeduide bouwvlak worden gebouwd;
 2. de maximale goot- of bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de maatvoeringsaanduiding ‘maximale goothoogte’ of ‘maximale bouwhoogte’ is aangegeven;
 3. bij uitbreiding van het gebouw binnen het bouwvlak dient de bestaande dakvorm, die onderdeel uitmaakt van de bescherming als Rijksmonument, te worden voortgezet.
3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:
 1. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd.
 2. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2,00 meter bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte voor erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel niet meer mag bedragen dan 1,00 meter;
 3. de bouwhoogte van kunstobjecten, palen en masten mag niet meer dan 8 meter bedragen.
 4. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 4,00 meter.
3.2.3 Woningen
Voor het bouwen van woningen gelden de volgende bepalingen:
 1. er mogen binnen het bouwvlak maximaal 41 woningen worden gerealiseerd, waarvan er maximaal 30 gestapelde woningen mogen zijn;
 2. het bouwen van aanbouwen, uitbouwen en/of bijgebouwen is niet toegestaan.
 
3.3 Specifieke gebruiksregels
 
Binnen de woonfunctie is de uitoefening van aan-huis-verbonden beroepen toegestaan als ondergeschikte activiteit, waarbij de volgende bepalingen van toepassing zijn:
 1. de omvang van de activiteit mag niet meer bedragen dan 30% van de gezamenlijke vloeroppervlakte van de bebouwing tot een maximum van 30 m²;
 2. het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en mag geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaken;
 3. detailhandel is niet toegestaan;
 4. de activiteit wordt uitgeoefend door de bewoner.