Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Klevarie
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0935.bpKlevarie-vg01

Artikel 11 Waarde - Beschermd Stadsgezicht

 
11.1 Bestemmingsomschrijving
 
11.1.1
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 36 Monumentenwet 1988, zijn de voor Waarde - Beschermd Stadsgezicht aangewezen gronden, naast de voor de daar voorkomende bescherming, mede bestemd voor de bescherming van de op deze gronden voorkomende cultuurhistorische waarden.
 
11.1.2
De bepalingen van deze bestemming hebben, bij strijdigheid met de ondergeschikte bestemmingen, voorrang boven de regels omtrent het (ver)bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
  
11.2 Bouwregels
 
Er mag uitsluitend worden gebouwd overeenkomstig c.a. aansluitend aan de ten tijde van de tervisielegging van het ontwerp van dit plan bestaande:
 1. voorgevelrooilijnen;
 2. goot- en bouwhoogte van de gebouwen;
 3. de breedte en de indeling van de voorgevel van de gebouwen;
 4. de dakvorm, dakhelling en nokrichting van de gebouwen;
 5. de bouwhoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
 
11.3 Ontheffing bouwregels
 
11.3.1
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen voor het afwijken van de bouwregels zoals bedoeld in 11.2 voor afwijking van:
 1. de maximaal of minimaal toegestane goot- en bouwhoogte van de gebouwen;
 2. de maximaal of minimaal toegestane breedte en de indeling van de voorgevel van de gebouwen;
 3. de maximaal of minimaal toegestane bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 4. de dakvorm, dakhelling en nokrichting van de gebouwen;
 5. de indeling van de gevel;
 6. de voorgevelrooilijn.
11.3.2
De in 11.3.1 genoemde ontheffing mag uitsluitend worden verleend indien wordt voldaan aan de volgende criteria:
 1. afwijking van de minimale en maximale goot- en bouwhoogten, breedtes dan wel overschrijding mag niet meer dan 10% bedragen;
 2. er mag geen onevenredige afbreuk worden gedaan aan de ruimtelijke en functionele karakteristiek van het beschermd stadsgezicht;
 3. voordat ontheffing wordt verleend wordt de gemeentelijke Welstands-/ Monumentencommissie gehoord.
 
11.4 Aanlegvergunning
 
11.4.1
Het is verboden om, zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van Burgemeester en wethouders (aanlegvergunning), op of in deze gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en/of werkzaamheden uit te voeren: 
 1. onroerende zaken, geen gebouwen zijnde, hieronder begrepen straten, wegen, pleinen, bomen, erfafscheidingen, niet zijnde bouwwerken, te wijzigen;
 2. (voor)tuinen welke grenzen aan het openbare gebied te verharden.
11.4.2
Het verbod zoals bedoeld in 11.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:
 1. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer;
 2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
 3. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.
11.4.3
De werken en werkzaamheden als bedoeld in 11.4.1 zijn slechts toelaatbaar mits:
 1. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het beschermde stadsgezicht;
 2. vooraf advies is ingewonnen bij de gemeentelijke Welstands-/ Monumentencommissie.