Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Klevarie
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0935.bpKlevarie-vg01

Artikel 10 Leiding - Gas

 
10.1 Bestemmingsomschrijving
 
De voor Leiding-Gas aangewezen gronden zijn, behalve voor doeleinden van de andere krachtens dit plan aan deze gronden gegeven bestemmingen, primair bestemd voor de bescherming en het onderhoud van de aangeduide hogedruk gastransportleiding
  
10.2 Bouwregels
 
Op of in de voor Leiding-Gas aangewezen gronden is het niet toegestaan te bouwen.
  
10.3 Ontheffing bouwregels
 
10.3.1
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in 10.2 ten behoeve van bebouwing als toegestaan ingevolgde de ter plaatse geldende andere bestemmingen, gehoord de leidingbeheerder, indien door de bouw en situering van de betreffende bebouwing geen schade wordt of kan worden toegebracht aan de bedrijfsveiligheid van de betreffende leiding.
 
10.3.2
Een ontheffing als bedoeld in 10.3.1 wordt slechts verleend nadat ter zake advies is ingewonnen bij de beheerinstantie van de in 10.1 bedoelde leiding; de beslissing met betrekking tot de ontheffing wordt aan de betreffende beheerinstantie meegedeeld.
  
10.4 Specifieke gebruiksregels
 
Tot een gebruik strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend het permanent opslaan van goederen buiten de gebouwen.
  
10.5 Aanlegvergunning
 
10.5.1
Het is verboden om, zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van Burgemeester en wethouders (aanlegvergunning), op of in deze gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en/of werkzaamheden uit te voeren: 
  1. het aanbrengen van een gesloten wegdek;
  2. het aanbrengen van beplantingen en/of bomen c.q. het vellen en/of rooien ervan;
  3. het tot stand brengen en /of in exploitatie nemen van boor- en pompputten;
  4. het uitvoeren van afgravings- en ontgrondingswerkzaamheden anders dan normaal spitwerk, dieper dan 0,30 meter;
  5. het uitvoeren van heiwerken en/of het indrijven van scherpe voorwerpen in de bodem, dieper dan 0,30 meter;
  6. het wijzigen van het maaiveldniveau door ontgronding en/of ophoging.
10.5.2
Het verbod zoals bedoeld in 10.5.1 is niet van toepassing voor:
  1. werkzaamheden, normale onderhoudswerkzaamheden zijnde;
  2. werken of werkzaamheden van ondergeschikte betekenis;
  3. werken of werkzaamheden binnen het kader van de normale bodemexploitatie en bodemgebruik;
  4. werken of werkzaamheden, welke op het tijdstip van het van kracht worden van het plan in uitvoering zijn dan wel krachtens een voor dat tijdstip aangevraagde vergunning, ontheffing of anderszins mogen worden uitgevoerd.
10.5.3
De werken en werkzaamheden als bedoeld in 10.5.1 zijn slechts toelaatbaar indien hierdoor geen schade wordt of kan worden toegebracht aan de bedrijfsveiligheid van de betreffende leiding.
 
Een aanlegvergunning als bedoeld in 10.5.1 wordt slechts verleend nadat ter zake advies is ingewonnen bij de beheerinstantie van de in 10.1 bedoelde leiding; de beslissing met betrekking tot de aanlegvergunning wordt aan de betreffende beheerinstantie meegedeeld.