direct naar inhoud van 6.2 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Spreiding Maastrichtse Coffeeshops: Köbbesweg
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0935.bpSMCKobbesweg-on01

6.2 Economische uitvoerbaarheid

Artikel 6.12 lid 2 Wet ruimtelijk ordening (hierna: 'Wro') bepaalt dat de gemeenteraad, als er sprake is van één of meerdere aangewezen bouwplannen, verplicht is een exploitatieplan vast te stellen indien:

  • het verhaal van kosten van grondexploitatie niet anderszins is verzekerd;
  • het bepalen van een tijdvak of fasering als bedoeld in artikel 6.13, eerste lid, onder c 4, onderscheidenlijk 5 Wro noodzakelijk is;
  • het stellen van eisen, regels, of een uitwerking van regels als bedoeld in artikel 6.13, tweede lid, onderscheidenlijk b, c of d Wro noodzakelijk is.

Het bestemmingsplan voorziet in het plangebied in de realisatie van een drietal coffeeshops (één Coffeecorner) met bijbehorende voorzieningen, waarvoor bouwvergunningen zijn vereist.

In een daartoe afgesloten intentie-overeenkomst hebben de betrokken coffeeshophouders een (vrijwillige) medewerking aan de uitvoering van het spreidingsbeleid coffeeshop toegezegd (inclusief de afspraak dat de spreiding voor de gemeente budgettair neutraal zal zijn).

Op basis hiervan zal de gemeente op grond van artikel 6.12 lid 2 Wro middels een anterieure overeenkomst met de betrokken partijen de grondexploitatie regelen.