direct naar inhoud van 6.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Plan: Spreiding Maastrichtse Coffeeshops: Köbbesweg
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0935.bpSMCKobbesweg-on01

6.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Vooroverleg ex artikel 3.1.1. BRO
Op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is het bestuursorgaan dat is belast met de voorbereiding van een bestemmingsplan verplicht om daarbij overleg te plegen met de besturen van betrokken gemeenten, waterschappen en die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening.

Het voorontwerp bestemmingsplan (tezamen met het MER "Spreiding coffeeshops Maastricht") is in december 2009 daartoe verzonden naar de volgende overheidsinstanties:

 • Gemeente Meerssen
 • Gemeente Eijsden (thans gemeente Eijsden-Margraten)
 • Gemeente Lanaken
 • Gemeente Riemst
 • Gemeente Visé
 • Gemeente Voeren
 • Provincie Limburg
 • Waterschap Roer en Overmaas
 • VROM-inspectie

Voor de reacties van het vooroverleg wordt verwezen naar de nota van reacties in het kader van het vooroverleg t.b.v. concept MER en concept voorontwerp bestemmingsplannen voor spreiding Maastrichtse coffeeshops, (vastgesteld door Burgemeester en Wethouders van Maastricht op 11 mei 2010) Deze nota van reacties is als Bijlage 2 bij dit bestemmingsplan bijgevoegd.

De reactie van het Waterschap Roer en Overmaas (advies watertoets) in het kader van het vooroverleg van het voorliggende bestemmingsplan "Spreiding Maastrichtse Coffeeshops: Köbbesweg" is in Bijlage 3 opgenomen. De opmerkingen zijn conform deze nota van reacties opgenomen in het voorliggende bestemmingsplan in 4.6 Waterparagraaf.

Naast bovenstaande heeft de gemeente Maastricht het voorontwerp bestemmingsplan verstuurd naar de klankbordgroep Coffeecorner (met de concept MER-rapportage). Deze klankbordgroep bestaat uit:

 • Vertegenwoordigers buurtplatforms
 • VOCM (Vereniging Officiele Coffeeshops Maastricht)

Voor de ingediende reacties naar aanleiding van de concept MER-rapportage en het voorontwerp bestemmingsplan wordt verwezen naar bijlage 2 Nota van inspraakreacties (bron: MER). Daarnaast is er op 11 januari 2010 een bijeenkomst georganiseerd met de klankbordgroep Coffeecorner met een toelichting van de opgestuurde stukken. Zie voor het verslag van de bijeenkomst van 11 januari bijlage 4 Verslag bijeenkomst gezamenlijke klankbordgroepen Coffeecorner (11-01-10).

De nota van inspraakreacties is verwerkt in het voorliggende bestemmingsplan.

Zienswijzen

Op de voorbereiding van het besluit omtrent de aanpassingen is de in artikel 3.8 Wro geregelde procedure van toepassing, dat wil zeggen dat het ontwerp gedurende zes weken ter inzage ligt, waarbinnen eenieder schriftelijk zijn zienswijze kenbaar kan maken.