direct naar inhoud van 5.2 Artikelsgewijze toelichting op de planregels
Plan: Spreiding Maastrichtse Coffeeshops: Köbbesweg
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0935.bpSMCKobbesweg-on01

5.2 Artikelsgewijze toelichting op de planregels

De regels bestaan uit vier hoofdstukken. Dit zijn de inleidende regels (artikelen 1 en 2), bestemmingsregels (artikel 3 t/m 4), algemene regels (artikelen 5 t/m 10) en de overgangs-, en slotregels (artikelen 11 en 12).

Hoofdstuk 1 Inleidende regels


Artikel 1 Begrippen: Hierin worden de in de regels gebezigde begrippen gedefinieerd om misverstanden of verschillen in interpretatie te voorkomen. Bij de begrippen is tevens aangesloten bij het handboek van de gemeente. In dat kader is eveneens een invulling gegeven aan het begrip "seks- en/of pornobedrijf". Dit wordt in principe standaard in de Maastrichtse bestemmingsplannen uitgesloten. Dat is ook hier het geval. In de gebruiksregels is een uitdrukkelijk verbod opgenomen.


Artikel 2 Wijze van meten: Dit artikel geeft aan op welke manier het meten moet plaatsvinden.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels


Artikel 3 Groen is opgebouwd uit:

  • Een bestemmingsomschrijving waarin is weergegeven waarvoor de gronden zijn bestemd.
  • De bouwregels waarin regels zijn gesteld ten aanzien van het oprichten van bouwwerken.

Artikel 4 Horeca is opgebouwd uit:

  • Een bestemmingsomschrijving waarin is weergegeven waarvoor de gronden zijn bestemd.
  • De bouwregels waarin regels zijn gesteld ten aanzien van de gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

Hoofdstuk 3 Algemene regels


Artikel 5 Anti-dubbelbepaling. Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, dient bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing te worden gelaten.

Artikel 6 Algemene gebruiksregels. Hierin is vastgelegd welk gebruik in ieder geval strijdig is met het bestemmingsplan.

Artikel 7 Algemene afwijkingsregels. Hierin is o.a. vastgelegd dat Burgemeester en Wethouders kunnen afwijken om de in de voorschriften genoemde maten, onder voorwaarden, met maximaal 10% te wijzigen indien er geen belangen van derden worden geschaad.

Artikel 8 Algemene wijzigingsregels. In dit artikel wordt de mogelijkheid geboden om onder voorwaarden de bestemmingsgrenzen te overschrijden.

Artikel 9 Algemene procedureregels. Hierin is de procedure aangegeven die moet worden doorlopen in het geval van het toepassen van nadere eisen en wijzigingen.

Artikel 10 Overige regels. Hierin wordt aangegeven dat regelingen waarnaar verwezen wordt dienen te worden gelezen zoals deze luidden ten tijde van vaststelling van dit bestemmingsplan.


Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels


Artikel 11 Overgangsrecht: Deze artikelen omvatten het overgangsrecht omtrent bebouwing en het gebruik van gronden en bouwwerken.

Artikel 12 Slotregel. Dit artikel geeft de titel van de regels aan.