direct naar inhoud van 4.8 Cultuurhistorie en archeologie
Plan: Spreiding Maastrichtse Coffeeshops: Köbbesweg
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0935.bpSMCKobbesweg-on01

4.8 Cultuurhistorie en archeologie

Cultuurhistorie

Uit "kaart 1: Historische bouwkunst en archeologie" van de "Basiskaarten van de Limburgse Cultuurhistorie" van de provincie Limburg blijkt dat er in de omgeving van het projectgebied geen rijks- en/of provinciale monumenten gelegen zijn.

Aan de Köbbesweg bevinden zich cultuurhistorisch of aardkundig gezien geen waardevolle objecten.

Archeologie

Terreinen van archeologische betekenis of terreinen van hoge archeologische waarde zijn in de omgeving van het plangebied volgens de genoemde kaart niet aanwezig. Noch zijn er volgens de kaart te beschermen of beschermde archeologische monumenten in of in de nabijheid van het projectgebied terug te vinden. De archeologische terreinen aangegeven op kaart 1 vormen slechts een klein deel van de aanwezige waarden.

Om meer zicht te krijgen op gebieden waar archeologische vondsten verwacht kunnen worden, is ook "kaart 2: Indicatieve archeologische waarden" van belang. Hieruit blijkt dat het projectgebied voor wat betreft de indicatieve archeologische waarden valt onder de categorie "Laag".

In de omgeving van de Köbbesweg zijn diverse archeologische onderzoeken uitgevoerd. Dit toonde aan dat het bodemprofiel grotendeels intact is. Onder een pakket colluvium en jonge rivierklei bevindt zich het laagterras van Geistingen. Direct ten zuiden van de beoogde locatie is onderzoek uitgevoerd in het kader van de aanleg van het bedrijventerrein Maastricht-Eijsden. Hierbij zijn diverse archeologische resten uit diverse periodes aangetroffen, met name uit de Romeinse periode.

Tijdens een verkennend booronderzoek door de archeologen van de gemeente Maastricht op de beoogde locatie van de coffeeshop aan de Köbbesweg, is vastgesteld dat het niveau waarop archeologische resten verwacht kunnen worden op verschillende diepten ligt. Aan de oostzijde van het terrein ligt het niveau op ca. 60 cm -mv. Het niveau loopt geleidelijk af in westelijke richting tot ca. 90 cm -mv.

Dit niveau wordt gevormd door de zgn. oude rivierklei die enkele duizenden jaren geleden door de Maas is afgezet en waarop vanaf de Steentijd bewoning mogelijk was. De oude rivierklei wordt afgedekt met een laag jonge rivierklei en colluvium waarin geen of weinig archeologische resten worden verwacht. In de zuidelijke punt van het perceel ligt het maaiveld beduidend hoger. Daar is sprake van een iets hoger liggend rivierterras dat is afgedekt met verspoelde loess. Het archeologisch niveau ligt hier net onder de bouwvoor, dus op 30 cm diepte.

Het verdient daarom vanuit archeologisch oogpunt aanbeveling de Coffeecorner op het noordwestelijk deel van het perceel te realiseren. Daar zit het archeologisch niveau op ca. 90 cm -mv. Op het oostelijke deel van het terrein zit het archeologisch niveau op ca. 60 cm -mv.

Een locatie in de zuidelijke punt van het perceel moet worden ontraden omdat eventuele archeologische resten daar net onder de bouwvoor (30 cm -mv) liggen, en omdat deze terrasrand een hoge archeologische verwachting heeft. Dit deel van het terrein blijft op basis van het inrichtingsvoorstel onbebouwd (zie paragraaf 3.3.2 Inrichtingsvoorstel).

Zoals het inrichtingsvoorstel laat zien, zal de Coffeecorner in het noordoostelijk deel worden gerealiseerd. Uitgangspunt hierbij is dat voor de nieuwbouwlocatie geen diepe graafwerkzaamheden worden uitgevoerd. Indien bij de fundering van de gebouwen deze diepten wel wordt overschreden, is vervolgonderzoek noodzakelijk. Een proefsleufonderzoek is dan noodzakelijk om de aanwezigheid en de waarde van eventuele archeologische resten vast te stellen.