direct naar inhoud van 4.7 Ecologie
Plan: Spreiding Maastrichtse Coffeeshops: Köbbesweg
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0935.bpSMCKobbesweg-on01

4.7 Ecologie

De gemeente Maastricht wilde aanvankelijk een coffeecorner ontwikkelen op het terrein van RWZI Randwyck nabij de Köbbesweg. Het gaat daarbij om een gebouw met meerdere ingangen en een grote parkeerplaats met verlichting en hekwerk. Het betreffende terrein valt binnen het bedrijventerrein Eijsden-Maastricht.

In 2002 is in het kader van het bestemmingsplan bedrijventerrein Eijsden-Maastricht een uitgebreide inventarisatie van natuurwaarden uitgevoerd (ARCADIS, 2002). Gelet op de aanwezigheid van een dassenburcht bij de Zeep - en de zwaar beschermde status van deze soort - is een natuurcompensatieplan opgesteld (ARCADIS, 2003). Dit is formeel vastgelegd in een ontheffing voor de Flora- en faunawet (LNV, 2005). Inmiddels is de aanleg van het bedrijventerrein (bouwrijp maken, aanleg infrastructuur) in volle gang. Dit geldt ook voor de aanplant van hagen en fruitbomen ter compensatie van het leefgebied van de das.

Vanwege de mogelijke ontwikkeling van een coffeeshoplocatie ter plaatse van Köbbesweg is in het najaar van 2007 een ecologische terreininspectie uitgevoerd door ARCADIS in opdracht van gemeente Maastricht. Daarbij is geconstateerd dat de eertijds onregelmatig bewoonde dassenburcht, nu wel permanent bewoond is. In het voorjaar van 2008 heeft ARCADIS uitvoerig onderzoek gedaan naar de status van de dassenburcht en de omvang van het actuele leefgebied. Met deze gegevens heeft een nieuwe toetsing plaatsgevonden van de geplande ontwikkelingen op het terrein van RWZI Randwyck in relatie tot de Flora- en faunawet.

Daarbij is het volgende geconcludeerd:

  • Verplaatsen van de dassenfamilie naar de gerealiseerde kunstburcht ten zuiden van het bedrijventerrein is technisch en juridisch gezien weinig realistisch.
  • De huidige dassenburcht RWZI zal dan ook behouden moeten blijven. Dat betekent dat naar een alternatieve locatie gezocht zal moeten worden.

ARCADIS heeft op 3 december 2009 een actualiserings (veld) onderzoek naar het voorkomen van de das uitgevoerd. Afname van gebruik ten opzichte van 2008 is niet waargenomen. De hiervoor beschreven constateringen blijven onveranderd.

Er is een alternatieve locatie voor de Coffeecorner gevonden aan de zuidzijde van de Köbbesweg ten oosten van de Schaapbroekweg. Het perceel bevindt zich aan de rand van het leefgebied van de dassen van de dassenburcht van de Zeep en niet in het leefgebied van de opnieuw bewoonde dassenburcht van RWZI.

De locatie van de coffeecorner is niet van betekenis voor andere zwaarder beschermde soorten (tabel 2 en 3 van de Flora- en faunawet). Gebiedsbescherming vanuit provinciaal beleid (POG en EHS-gebieden) en Natuurbeschermingswet 1998 (Natura 2000 gebieden) is hier ook niet aan de orde.

Dassenpopulaties

Binnen de locatie Köbbesweg wordt de onderlinge uitwisseling van de twee dassenpopulaties versterkt. Aantasting van het leefgebied van de dassenburcht van de Zeep is inmiddels voldoende gecompenseerd en is toegestaan binnen de huidige ontheffing voor de flora- en faunawet. De vestiging van de Coffeecorner hoeft niet van invloed te zijn op de gunstige staat van instandhouding van de dassenpopulatie in het terrein van RWZI. Voor de levensvatbaarheid is het dan wel wenselijk dat er uitwisseling tussen de dassenfamilies mogelijk blijft.

De gemeente Maastricht zal een migratieroute voor dassen ontwikkelen tussen het distributiecentrum langs de Rekoutweg en de nieuw te ontwikkelen Coffeecorner. Deze ecologische zone zal binnen het plan van de Coffeecorner gevrijwaard worden van verlichting en menselijke activiteit. Met de orientatie van het gebouw wordt verstoring van de dassenroute voorkomen (blinde gevel zonder toegangsdeuren). Daarmee wordt voldoende rust gewaarborgd (zie hiervoor paragraaf Planbeschrijving Kobbesweg).

Tenslotte zal binnen het plan een dassentunnel onder de Köbbesweg worden gerealiseerd, zodat de dassen hier niet worden doodgereden en de te ontwikkelen migratieroute daadwerkelijk kan functioneren. In dit kader zal ook rekening moeten worden gehouden met het aanleggen van bijbehorende voorzieningen, zoals dassenrasters en geleidende begroeiing.