direct naar inhoud van 4.3 Geluid
Plan: Spreiding Maastrichtse Coffeeshops: Köbbesweg
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0935.bpSMCKobbesweg-on01

4.3 Geluid

Door de ontwikkeling zullen de intensiteiten van de lichte motorvoertuigen op het aanliggende wegennet oplopen. Daarom is onderzoek gedaan naar de invloed van de toename van de geluidsbelasting op maatgevende geluidsgevoelige bestemmingen, veroorzaakt door de verkeersaantrekkende werking van de plannen.

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een goede ruimtelijke ordening en geeft een onderbouwing van het milieuaspect 'geluid (bijlage 4 van het MER'. Hierbij zal de situatie zonder de nieuwe ontwikkeling in de huidige situatie (2009) en de situatie met de nieuwe ontwikkeling (2022) als uitgangspunt dienen.

Wettelijk kader

De Wet geluidhinder (Wgh) is slechts van toepassing wanneer er sprake is van een fysieke wijziging aan de weg, waarbij de geluidsbelasting toeneemt met 2 dB of meer. In dat geval zullen er maatregelen moeten worden getroffen om deze toename van de geluidsbelasting ter plaatse van geluidsgevoelige bestemmingen teniet te doen. Op geen van de drie locaties vindt een fysieke wijziging aan de weg plaats, waardoor het regiem van de Wgh niet van toepassing is.

Het beleid van de gemeente Maastricht stelt echter dat in veel gevallen de geluidstoename veroorzaakt wordt door een toename van het verkeer als gevolg van planontwikkeling. Zonder dat er sprake is van een fysieke wijziging aan de weg. Indien de toename van het verkeer leidt tot een toename van de geluidsbelasting van 2 dB of meer zal eveneens gekeken moeten worden naar de mogelijkheden tot het treffen van maatregelen om de toename teniet te doen. Een toename van de geluidsbelasting tot 48 dB (de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh) wordt hierbij als zondermeer toelaatbaar geacht.

Uitgangspunten
Algemeen

Verwacht wordt dat voor de locatie Köbbesweg het verkeer zich voornamelijk tussen de coffeeshops en autosnelweg A2 zal bewegen. Bij het verlaten van de locatie zal zelfs sprake zijn van een verplichte rijrichting richting autosnelweg.


Verkeersgegevens

De verkeersgegevens van de relevante wegen zijn afkomstig uit het verkeersmodel van de gemeente Maastricht, daarnaast is voor de toekomstige situatie gebruik gemaakt van telgegevens van het aantal coffeeshop bezoekers. In tabel 1 zijn de etmaalintensiteiten weergegeven voor de verschillende locatie en scenario's. Een volledig overzicht van de verkeersgegevens, inclusief verdelingen, is weergegeven in het akoestisch.

Locatie   Scenario   Etmaal intensiteit  
Köbbesweg   2009   2420  
Köbbesweg   2022   2427  
Köbbesweg   2022 spreiding   3499  
Köbbesweg   2022 spreiding +   3933  

De wettelijke rijsnelheid is 50 km/uur op de Köbbesweg. De wegdekverharding bestaat uit asfalt (DAB, referentiewegdek).

Conclusie

In verband met het verplaatsen van de coffeeshops uit het centrum van de stad te naar een drietal locaties aan de rand van de stad zullen de intensiteiten van de lichte motorvoertuigen op het aanliggende wegennet oplopen.

De geluidsbelasting bij de Köbbesweg neemt met maximaal 2.57 dB toe voor het scenario 2022 spreiding +. De geluidsbelasting blijft hier echter ruimschoots onder de 48 dB, waardoor deze toename acceptabel geacht wordt. Een aanvullende akoestisch onderzoek naar het treffen van eventuele maatregelen is daarom niet aan de orde.

Vanuit het milieuaspect 'geluid' zijn er dan ook geen bezwaren tegen realisatie van dit plan.