direct naar inhoud van 4.2 Bodem
Plan: Spreiding Maastrichtse Coffeeshops: Köbbesweg
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0935.bpSMCKobbesweg-on01

4.2 Bodem

In het kader van het MER "Spreiding coffeeshops Maastricht" is het effect "Invloed op de bodemkwaliteit" nader onderzocht: Daarbij is tevens de bodemopbouw in kaart gebracht.

In het MER zijn een aantal uitgangspunten bij het onderzoek gehanteerd:

  • De bedrijfsactiviteiten in de Coffeecorners hebben geen effecten op de grondwaterkwaliteit. De bedrijven werken inpandig op een betonnen vloer.
  • Voor nieuwbouwlocaties worden geen diepe graafwerkzaamheden uitgevoerd.

Hoogteligging

Onderstaande afbeelding geeft de huidige hoogteligging weer van het plangebied. Hierop wordt de hoogte van het hoogste en laagste punt in meters +NAP aangegeven.

Het plangebied aan de Köbbeseweg heeft een hoogteligging van tussen de 47 (noordwestelijke deel) en de 49 (zuidelijke deel) meter +NAP.

afbeelding "i_NL.IMRO.0935.bpSMCKobbesweg-on01_0018.png"

Bodemopbouw
De huidige bodemopbouw in het plangebied is van wezenlijk belang voor de huidige en toekomstige (grond)waterhuishouding. Ten behoeve van bestemmingsplan Eijsden-Maastricht is bodemkundig/hydrologisch onderzoek uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat de toplaag van de bodem bestaat uit leem of klei met en een zeer lage doorlatendheid van hooguit enkele decimeters per dag en heeft een dikte van 1,7 tot 4,0 meter. Beneden deze toplaag bevinden zich zand- en grindlagen met vanaf 5 meter beneden maaiveld hoge doorlatendheden.

afbeelding "i_NL.IMRO.0935.bpSMCKobbesweg-on01_0019.png" afbeelding "i_NL.IMRO.0935.bpSMCKobbesweg-on01_0020.png"

Invloed op de bodemkwaliteit
In het kader van de ontwikkeling van het bedrijventerrein Maastricht-Eijsden zijn meerdere bodemonderzoeken uitgevoerd. Grontmij heeft in 1999 een historisch onderzoek uigevoerd. In het rapport wordt de locatie op basis van historische gegevens als "onverdacht" beschouwd.

Een deel van de onderhavige locatie is in maart 2001 door Haskoning onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat de grond licht verontreinigd is. Op basis van deze gegevens mag worden aangenomen dat de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem geen belemmering vormt voor de bouw van een coffeecorner. Van het grondwater is geen verontreiniging bekend.

De definitieve locatie is in 2007 conform de kwaliteitsprotocollen NEN 5707, NVN 5725 en NEN 5740 onderzocht op grond, grondwater en asbest. Er zijn slechts licht verhoogde gehalten aan zware metalen (cadmium, nikkel en zink) aangetoond. Deze gehalten liggen conform het Bodembeheer-plan 2007 allen beneden de Lokaal Maximale Waarden (LMW deelgebied inundatie) en overschrijden niet het Aanvaardbaar Risico Niveau (ARN voor 'overig onbedekte bodem' zijnde het geplande gebruik van de locatie). Verder bleek dat de locatie als niet verdacht voor asbest beschouwd kan worden.

In het kader van de ontwikkeling van de locatie is de bodem ook als onderdeel van een groter geheel in 2009 door Econsultancy onderzocht. Uit dit onderzoek (verkennend bodemonderzoek Hoek Köbbesweg Habitatweg te Maastricht) blijkt dat er slechts lichte overschrijdingen (t.o.v. schone bodem) zijn aangetroffen. Op basis van deze gegevens mag worden aangenomen dat de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem geen belemmering vormt voor het verlenen van een bouwvergunning.

Op 8 februari 2011 heeft ARCADIS een (aanvullende) terreininspectie uitgevoerd. Op basis van het voorgaande onderzoek en de terreininspectie kan worden geconcludeerd dat er vooralsnog geen aanleidingen zijn om te verwachten dat de verontreinigingssituatie ten opzichte van de in 2007 en 2009 uitgevoerde onderzoeken veranderd is. Gezien het feit dat er enkel lichte verontreinigingen met enkele zware metalen op de locatie aanwezig zijn en gezien het toekomstig gebruik zijn er vanuit bodemkundig opzicht geen belemmeringen voor het in gebruik nemen van de onderzoekslocatie aan de Köbbesweg als coffeecorner.

afbeelding "i_NL.IMRO.0935.bpSMCKobbesweg-on01_0021.jpg"