direct naar inhoud van 4.10 Verkeer en parkeren
Plan: Spreiding Maastrichtse Coffeeshops: Köbbesweg
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0935.bpSMCKobbesweg-on01

4.10 Verkeer en parkeren

In bijlage 6 van het MER "Spreiding coffeeshops Maastricht" is het verkeersonderzoek opgenomen dat op 18 november 2009 door ARCADIS is uitgevoerd (kenmerk: 074217322:0.6). Hierbij zijn alle coffeecornerlocaties ten aanzien van het aspect verkeer uitvoerig onderzocht.

Bij de spreiding van de coffeeshops, modelmatig en op stedelijk niveau, zijn geen grote verschuivingen waar te nemen in de verkeersstromen. De locatie voor de coffeecorner aan de Köbbesweg is verkeerskundig gezien goed inpasbaar en vangt het verkeer af aan de randen van de stad.

Er zal bij spreiding van de coffeeshops minder overlast in het centrum zijn omdat de parkeerdruk vermindert. Dit vrijgekomen aanbod van parkeervoorzieningen kan worden gebruikt voor reguliere centrumbezoekers. Ook zal het zoekverkeer merkbaar afnemen ten gunste van de verkeersveiligheid. Op het gebied van langzaam verkeer worden geen wijzigingen in de bestaande structuur doorgevoerd en hebben de I/C-verhoudingen geen significant effect.

De doorstroming op het onderliggende wegennet verandert nauwelijks ten opzichte van de referentiesituatie. De effecten op het wegennet zijn zo klein dat deze verwaarloosbaar zijn. De locatie ligt nabij de hoofdstructuur, waardoor autoverkeer minder "diep" het centrumgebied van Maastricht in hoeft te rijden. Dit past binnen de vigerende beleidskaders van de gemeente Maastricht om het autoverkeer zo lang mogelijk op de hoofdstructuur te houden en het centrumgebied te ontlasten van autoverkeer. De kwaliteit van de bereikbaarheid voor fietsverkeer is voldoende om intensiever gebruik van fietsroutes op te kunnen vangen. Op de locatie Köbbesweg is voldoende fysieke ruimte aanwezig om aan deze parkeerbehoefte op eigen terrein te voldoen.

Op het terrein zal een parkeervoorziening worden aangelegd die plaats biedt aan 200 voertuigen. Deels worden deze parkeervoorzieningen uitgevoerd als semi-verhard terrein aangezien een groot deel van de parkeerplaatsen onder normale omstandigheden niet nodig zullen zijn. De 200 parkeerplaatsen zijn gebaseerd is op het spreiding + alternatief waarbij onvoorzien meer bezoekers de coffeecorner zullen bezoeken en de uitvalmogelijkheid bij piekmomenten (zie het MER "Spreiding coffeeshops Maastricht", 23 december 2010 met kenmerk B01032/ZC0/1S6/002142).

Verkeersafwikkeling

Uit het in het kader van het MER opgestelde verkeersmodel blijkt dat de doorstroming op het onderliggende wegennet, in de directe omgeving van de locatie, goed is. De Hoge Weerd, de Köbbesweg en de A2 hebben een IC-waarde van respectievelijk 0,43 , 0,47 en 0,62.

Ten opzichte van de situatie in 2009 is dat wel een verdubbeling. De waarden blijven echter nog steeds ver beneden de kritieke IC-grens van 0,80 waardoor de verkeersafwikkeling goed is te noemen.

Bereikbaarheid

Vanwege de directe ligging aan de A2 is de bereikbaarheid vanaf de rijksweg goed te noemen. Dit geldt vooral voor het verkeer vanuit de richting Eijsden en Luik. Voor verkeer vanuit het noorden van Maastricht is de bereikbaarheid minder gunstig gezien het feit dat bezoekers vanuit deze richting de gehele stad moeten doorkruisen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0935.bpSMCKobbesweg-on01_0022.png"