direct naar inhoud van 4.1 Inleiding
Plan: Spreiding Maastrichtse Coffeeshops: Köbbesweg
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0935.bpSMCKobbesweg-on01

4.1 Inleiding

Ruimtelijke ordening en milieu zijn twee beleidsvelden die met elkaar verweven zijn. Het gemeenschappelijke doel dat aan beide beleidsvelden ten grondslag ligt is, het creëren van een goede kwaliteit van het leefmilieu (de omgevingskwaliteit). Om dit te bereiken geldt voor het bestemmingsplan dat toetsing dient plaats te vinden aan specifieke ruimtelijke milieunormen, zoals afstandsnormen en normen ten aanzien van geluid, bodem, hinder van bedrijven en externe veiligheid (een ruimtelijke onderbouwing).

Ten behoeve van de uitvoering van het spreidingsbeleid coffeeshops en hiermee de realisatie van de Coffeecorners is een vrijwillige m.e.r.-procedure gestart (zie paragraaf 1.2.1 Een vrijwillige m.e.r.-procedure voor een nadere toelichting). In de raadsvergadering van 25 januari 2011 is het MER "Spreiding coffeeshops Maastricht Milieueffectrapport" aanvaard door de gemeenteraad van Maastricht. Dit MER is gekoppeld aan de nieuwe bestemmingsplannen voor de Coffeecorners en vervult daarmee ook een functie bij de ruimtelijke onderbouwing van die bestemmingsplannen.

In het MER is uitvoerig onderzoek verricht naar deze milieu- en omgevingsaspecten voor de locatie Köbbesweg. In het navolgende zijn de belangrijkste conclusies uit het MER opgenomen en indien nodig aangevuld met specifieke informatie / onderzoek in het kader van dit bestemmingsplan. Voor het MER wordt verwezen naar naar het document "Spreiding coffeeshops Maastricht Milieueffectrapport", 23 december 2010 met kenmerk B01032/ZC0/1S6/002142. In bijlage 1 Effecten Coffeecorner Kobbesweg (bron: MER) van dit bestemmingsplan is een overzicht opgenomen met de relevante milieueffecten op de locatie Köbbesweg (afkomstige uit bijlage 1 van het MER).

Gevoeligheidsanalyse (spreiding +)

De gemeente heeft, in relatie tot de verwachte bezoekersaantallen voor de Coffeecorners, eind 2008 een onderzoek laten verrichten door OWP Research / Intraval. De raming die hierbij is gedaan geeft echter geen beeld van de mogelijke groei van coffeeshopbezoekers in de toekomst. Om de effecten van deze (mogelijke) groei te kunnen onderzoeken is in het MER gebruik gemaakt van een gevoeligheidsanalyse.

In de gevoeligheidsanalyse wordt uitgegaan van een forse groei van het totaal aantal bezoekers: 3 miljoen bezoekers per jaar (i.p.v. 2,1 miljoen bezoekers per jaar).

Daarnaast wordt er in deze gevoeligheidsanalyse van uitgegaan dat een groter aandeel van de huidige bezoekers de Coffeecorners zullen bezoeken: geen 40% maar 50%.

In totaal voor de drie Coffeecorners zijn dat dan 1,5 miljoen bezoekers. Voor de Köbbesweg houdt dit in dat er circa 600 duizend bezoekers per jaar zullen komen. Voor de overige coffeeshops wordt in deze gevoeligheidsanalyse uitgegaan van 1,5 miljoen bezoekers per jaar.

afbeelding "i_NL.IMRO.0935.bpSMCKobbesweg-on01_0017.png"

De Coffeecornerlocaties groeien in de gevoeligheidsanalyse alleen wat aantallen bezoekers betreft. Fysiek gezien blijven de locaties de zelfde. Hierbij is uitgegaan van de bezoekersaantallen op basis van bovenstaand groeiscenario.

Omdat er geen fysieke ingrepen plaatsvinden zijn er geen effecten op de aspecten natuur, bodem & water, en cultuurhistorie & archeologie. Voor deze aspecten is dan ook geen gevoeligheidsanalyse uitgevoerd.

Het lucht- resp. geluidsonderzoek is ook uitgevoerd voor de bezoekersaantallen conform de gevoeligheidsanalyse. De resultaten van deze gevoeligheidsanalyse kunnen worden gezien als "worst-case". Deze onderzoeksresultaten van het "spreidingsalternatief gevoeligheidsanalyse" (de "spreiding +" scenario uit het MER) zijn gebruikt voor het beoordelen van de milieu- en omgevingsaspecten van dit bestemmingsplan. Bij het ramen van de parkeerbehoefte is uitgegaan van dit spreiding + scenario en hiermee is bewust een buffer ingebouwd om parkeeroverlast te voorkomen.

Uit deze onderzoeken blijkt dat ook bij deze hogere bezoekersaantallen de effecten zeer gering zijn en geen overschrijding van de normen plaatsvindt.