direct naar inhoud van 3.1 Inleiding
Plan: Spreiding Maastrichtse Coffeeshops: Köbbesweg
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0935.bpSMCKobbesweg-on01

3.1 Inleiding

De gemeente Maastricht wil zeven coffeeshops, die nu gelegen zijn in het centrum, verplaatsen naar andere locaties. Deze kleine verzamellocaties, Coffeecorners, zijn gelegen aan de rand van de stad, nabij de invalswegen en op afstand van woongebieden en zullen in hoofdzaak gebruikt worden door bezoekers van buiten Maastricht.

De Coffeecorners zijn nodig om de overlast in het centrum van de stad en woonbuurten, veroorzaakt door overconcentratie, onoverzichtelijke situaties en de nabijheid van scholen, te verminderen. De Coffeecorners zijn gelegen aan de rand van de (binnen)stad, aan invalswegen voldoende verwijdert van woonwijken. Ondanks dat de overlast rondom deze locaties wellicht zal toenemen (in vergelijking met de huidige situatie ter plaatse), biedt het in vergelijking met de locaties in de binnenstad een veel beter beheersbare situatie en zal de drugsgerelateerde overlast in absolute zin op stedelijk niveau significant afnemen. De nieuwe locaties hebben de potentie om dusdanig te worden ingericht (beheersmaatregelen, parkeergelegenheid, toegankelijkheid, etc.) dat aantasting van de huidige leefbaarheid kan worden beperkt en dat (eventuele) overlast minimaal en beheersbaar gehouden kan worden.

Ten behoeve van de uitvoering van het spreidingsbeleid coffeeshops en hiermee de realisatie van de Coffeecorners is een vrijwillige m.e.r.-procedure gestart (zie paragraaf 1.2.1 Een vrijwillige m.e.r.-procedure voor een nadere toelichting). In de raadsvergadering van 25 januari 2011 is het MER "Spreiding coffeeshops Maastricht Milieueffectrapport" aanvaard door de gemeenteraad van Maastricht. Dit MER is gekoppeld aan de nieuwe bestemmingsplannen voor de Coffeecorners en vervult daarmee ook een functie bij de ruimtelijke onderbouwing van die bestemmingsplannen.

In de navolgende paragraaf 3.2 Locatiekeuze worden de meest relevante aspecten ten aanzien van de locatiekeuze uit de uitgevoerde MER samengevat. Voor de volledige onderbouwing wordt verwezen naar het document "Spreiding coffeeshops Maastricht Milieueffectrapport", 23 december 2010 met kenmerk B01032/ZC0/1S6/002142.