direct naar inhoud van 2.5 Gemeentelijk beleid
Plan: Spreiding Maastrichtse Coffeeshops: Köbbesweg
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0935.bpSMCKobbesweg-on01

2.5 Gemeentelijk beleid

2.5.1 Stadsvisie 2030

De Stadsvisie 2030 is geen autonoom product met een geïsoleerde toepassing. Vele vraagstukken en ontwikkelingen hebben een plek gevonden in welomschreven beleid en werden onder meer ondergebracht in een sociale visie, een structuurplan 2005, een economische visie, een integraal beheersplan voor openbare ruimte, een cultuurvisie, een natuur- en milieuplan en een Regionale Woonvisie. De Stadsvisie 2010 met haar geïntegreerde ontwikkelingsprogramma's neemt daarin een bijzondere plaats in. Die visies, plannen en programma's zijn gebaseerd op een tijdshorizon tot 2010 en vormen de uitwerking van de beleidsdomeinen 'fysiek', 'economie' en 'sociaal'. Het bestaande convenant Grotestedenbeleid (GSB II) dat met het Rijk gesloten werd, loopt tot 2005 en verkeert in de afrondingsfase. De mede op basis van de Stadsvisie 2010 verdiepte inzichten die zijn opgenomen in deze Stadsvisie 2030 - Maastricht 'mosaïek' - vormen op hun beurt de basis voor het nieuwe convenant met het Rijk (GSB III). De huidige beleidsafspraken zijn uitgetekend voor de periode tot het jaar 2015. Een analyse van de belangrijkste strategische afspraken levert een palet van twaalf speerpunten op.

Speerpunt 1: Realisatie en behoud van een brede economische structuur;

Speerpunt 2: Behoud van een sterk imago;

Speerpunt 3: Versterking van de economische infrastructurele voorzieningen;

Speerpunt 4: Naar een vitale sociaal-economische structuur;

Speerpunt 5: Behoud en versterking van de sociale samenhang en participatie;

Speerpunt 6: Dienstverlening en zorg op maat.

Speerpunt 7: Versterking en behoud van leefbare buurten;

Speerpunt 8: Versterking en behoud van de stedelijke fysieke kwaliteit;

Speerpunt 9: Verbetering milieukwaliteit van de stad.

Speerpunt 10: Versterken van de regionale samenwerking.

Speerpunt 11: De reputatie van de stad Maastricht;

Speerpunt 12: De geschiedenis van Maastricht.

Het is goed de relatie van het voorliggende project tot de Stadsvisie te beschouwen. Deze integrale ontwikkeling sluit op een aantal van de twaalf speerpunten aan. De belangrijkste daarvan zijn werkgelegenheidsontwikkeling (speerpunt 1), versterking van leefbaarheid van buurten (speerpunt 7), streven naar ruimtelijke kwaliteit (speerpunt 8), de reputatie van de stad Maastricht (Speerpunt 11). Al deze aspecten zijn vertegenwoordigd in de operatie coffeecorner.

De verplaatsing van de coffeecorners past binnen de speerpunten waarop de Stadsvisie is gebaseerd. De spreiding levert een bijdrage aan de uitvoering daarvan en meer specifiek de speerpunten 1, 7, 8 en 11.

2.5.2 Bestemmingsplannen

De planlocatie aan de Köbbesweg is gelegen in het vigerende bestemmingsplan Bedrijventerrein Eijsden-Maastricht vastgesteld d.d. 18 november 2003 en goedgekeurd d.d. 22 juni 2004 door Gedeputeerde Staten van Limburg (onherroepelijk d.d. 14 september 2004).

afbeelding "i_NL.IMRO.0935.bpSMCKobbesweg-on01_0010.png"

De locatie aan de Köbbesweg is in het vigerende bestemmingsplan opgenomen met een bestemming Bedrijfsdoeleinden. Op basis van deze bestemming is het gebruik ten behoeve van horeca doeleinden niet toegestaan. De ontwikkeling is in strijd met het vigerende bestemmingplan. Derhalve dient een nieuw bestemmingsplan te worden opgesteld.

2.5.3 Natuur- en milieuplan Maastricht 2030

Het Natuur- en milieuplan Maastricht 2030 bevat het vernieuwde natuur en milieubeleid van de gemeente Maastricht. Binnen dit beleid staat de mens centraal. De nadruk ligt op gezondheid, leefbaarheid, veiligheid en rendement. Dit nieuwe beleid betekent een op maat gesneden aanpak, die een verband tussen milieu en economische groei mogelijk maakt.

In het natuur en milieuplan is de locatie Köbbesweg aangeduid met het gebiedstype Buitengebied. De in deze gebieden voorkomende functies zijn landbouw, natuur en (extensieve) recreatie. De gebruiksintensiteit is gematigd tot laag en de dichtheid zeer laag.

Wat betreft een aantal thema's is het Natuur- en milieuplan verder uitgediept. Zo ook voor de thema's geluid en luchtkwaliteit. Deze uitdieping wat betreft geluid is opgenomen in het Hogere Grenswaardenbeleid Maastricht (vastgesteld op 12 augustus 2008). Voor luchtkwaliteit is het Luchtkwaliteitplan Maastricht opgesteld dat in september 2007 is vastgesteld.

De coffeecorner aan de Köbbesweg sluit qua functie aan bij het in het Natuur- en milieuplan 2030 opgenomen gebiedstype.

2.5.4 Waterplan Maastricht

Het Waterplan Maastricht is een gezamenlijk plan van Gemeente Maastricht, Waterschap Roer en Overmaas, Provincie Limburg en Rijkswaterstaat, directie Limburg. Deze partijen presenteren hiermee hun gezamenlijke visie op waterbeheer in de gemeente.

Het waterplan is het beleidskader voor de beoordeling van wateraspecten bij ruimtelijke plannen in Maastricht. Het Waterplan Maastricht geldt voor de periode 2005 tot en met 2010.

In het waterplan wordt niet expliciet verwezen naar plannen ten aanzien van de coffeecorners.

2.5.5 Structuurbeeld en mobiliteitsbeeld

Het Structuur- en Mobiliteitsbeeld is een uitwerking van de Stadsvisie Maastricht Mosaiek 2030. De Stadsvisie 2030 is begin 2005 vastgesteld door de Raad en fungeert als beleidskoepel voor de drie pijlers economie, sociaal en fysiek. Op het gebied van mobiliteitsbeeld alsook het structuurbeeld bevat de beleidsnota geen concrete uitgangspunten voor het plangebied.

De locatie wordt binnen het Structuurbeeld 2030 aangeduid als bedrijventerrein, dit in overeenstemming met het geplande bedrijventerrein Eijsden Maastricht ter plaatse. In het Mobileitsbeeld is duidelijk te zien dat de locatie op geringe afstand van de snelweg A2 is gelegen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0935.bpSMCKobbesweg-on01_0011.png" afbeelding "i_NL.IMRO.0935.bpSMCKobbesweg-on01_0012.png"

Links: Structuurbeeld 2030

Rechts: Mobiliteitsbeeld 2030

Ter plaatse van het plangebied kan worden voldaan aan het heersende structuur- en mobiliteitsbeeld.

2.5.6 Beleidsnota parkeren

Het parkeerbeleid van de gemeente Maastricht is vastgelegd in het Parkeerbeleidsplan dat door de Gemeenteraad is vastgesteld in het voorjaar 2007. In het nieuwe parkeerconcept wordt de stad onderverdeeld in vier verschillende parkeerzones. Deze zones zijn vastgesteld op basis van de functies in de binnenstad, de loopafstanden en natuurlijke en herkenbare grenzen in de stedelijke morfologie. In elke zone geldt een eigen beleid ten aanzien van parkeren in de openbare ruimte en het parkeren in accommodaties of bij bedrijven en voorzieningen.

Het plangebied is gelegen in de zone C (Buitenwijken). In dit gebied is geen vorm van gereguleerd parkeren. Wel worden hier enkele gratis parkeerterreinen in de nabijheid van het openbaar vervoer aangeboden, vooral gericht op werkenden in het centrum (P+R). In de wijken worden wel parkeernormen gehanteerd om in de openbare ruimte voldoende parkeercapaciteit voor bewoners aan te kunnen bieden.

In het beleid ten aanzien van accommodaties en terreinen is samenhang onontbeerlijk. Als uitgangspunt geldt dat nieuwe voorzieningen in de eigen parkeerbehoefte dienen te voorzien. De te hanteren parkeernorm voor kantoren, voorzieningen en instellingen dient te worden geactualiseerd, waarbij ruimte is voor een verschillende normering per zone. De mogelijkheid bestaat om met een storting in het parkeerfonds een lager aantal parkeerplaatsen te realiseren en de parkeerbehoefte bij bestaande accommodaties in te kopen.

Voor de coffeecorner Köbbesweg wordt de parkeerbehoefte op eigen terrein voorzien. Het voornemen sluit hierbij aan op het bovenstaande beleid. In paragraaf 3.3.1 Programma van eisen en paragraaf 4.10 Verkeer en parkeren wordt dit aspect nader toegelicht.

2.5.7 Coffeeshopbeleid

Vanaf 1994 wordt in Maastricht een gericht coffeeshopbeleid gevoerd. De gehanteerde maatregelen en instrumenten zijn niet voldoende effectief gebleken om in het bijzonder het drugstoerisme in goede banen te leiden. Er is nog steeds een (te) groot aantal coffeeshops gevestigd in de binnenstad van Maastricht (14 coffeeshops).

Er is nog steeds teveel sprake van overlast van het bezoek van buitenlandse drugstoeristen en van drugstoeristen uit omliggende gemeenten. Bovendien neemt de overlast ondanks alle inspanningen die de gemeente Maastricht de laatste jaren verricht, zelfs toe (Integrale buurtpeiling Maastricht en OWP Research / Intraval, oktober 2008).

Daarom heeft de gemeenteraad van Maastricht op 20 december 2005 vastgesteld. Voortbouwend op het voorgaande beleid, berust het nieuwe beleid op vijf speerpunten:

  • 1. spreiding van de locaties volgens een concreet spreidingsplan;
  • 2. nieuw uitgiftebeleid vergunningen;
  • 3. preventie en repressie;
  • 4. grip krijgen op de handel in softdrugs, de verkoop en zo mogelijk ook de productie door middel van een gesloten systeem;
  • 5. terugdringen van de thuisteelt.

Een oplossing van de problematiek die ontstaat door de concentratie van coffeeshops in het centrum van Maastricht wordt gezocht in het verplaatsen van een aantal coffeeshops naar locaties aan de rand van de stad (spreiding). Doel van dit spreidingsbeleid is de reductie van de verkeersoverlast, beperking van de illegale drugshandel en vermindering van onveiligheid en criminaliteit, waarbij niet langer de exploitatievergunning als zodanig interessant is maar veel meer de locaties waar coffeeshops mogen worden geëxploiteerd.
Uitgangspunt hierbij is het ontvlechten van de bezoekersstromen waardoor (met name parkeer- en verkeersoverlast) in absolute zin afneemt (en hiermee een verbetering van het leefklimaat in de binnenstad).

Het voorgestane inititiatief betreft de uitwerking van het eerste speerpunt. Inmiddels is een concreet spreidingsplan opgesteld en is uitvoerig onderzoek gedaan naar de mogelijke milieueffecten van het spreidingsplan. Voor nader informatie omtrent het gekozen spreidingsplan en de milieueffecten wordt verwezen naar het MER "Spreiding coffeeshops Maastricht", 23 december 2010 met kenmerk B01032/ZC0/1S6/002142.

Zie paragraaf 3.2 Locatiekeuze voor een nadere toelichting op de locatiekeuze van het spreidingsplan.

Raadsbesluiten
De gemeenteraad Maastricht heeft inmiddels de volgende raadsbesluiten in het kader van spreiding coffeeshops Maastricht genomen:

20 december 2005: Nota nieuw coffeeshopbeleid
17 april 2007: Operatie Coffeecorner fase II
26 juni 2007: Operatie Coffeecorner fase III
18 november 2008: Operatie Coffeecorner
22 september 2009: Vaststelling MER Richtlijnen
25 januari 2011: Aanvaarden MER Spreiding coffeeshops Maastricht