direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding en doel
Plan: Spreiding Maastrichtse Coffeeshops: Köbbesweg
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0935.bpSMCKobbesweg-on01

1.1 Aanleiding en doel

De gemeente Maastricht wil een deel van de bestaande coffeeshops die nu gelegen zijn in het centrum, verplaatsen naar andere locaties. Deze nieuwe locaties, Coffeecorners genoemd, zijn gelegen aan de rand van de (binnen)stad, nabij de invalswegen en op afstand van woongebieden en met name bedoeld voor bezoekers van buiten Maastricht. De locaties worden zo ingericht (ontsluiting, parkeren, toegang, andere beheersmaatregelen) dat de drugsgerelateerde overlast voorkomen zal worden c.q. tot een acceptabel niveau wordt beperkt.

Ten behoeve van de uitvoering van dit zogenaamde spreidingsbeleid coffeeshops heeft het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeenteraad van Maastricht de opdracht gekregen een drietal locaties voor de realisering ervan uit te werken.

In het kader van een goede ruimtelijke onderbouwing is o.a. inzicht in milieueffecten noodzakelijk. Om dit zo zorgvuldig als mogelijk te doen is gekozen voor een vrijwillige m.e.r.-procedure (zie ook paragraaf 1.2.1 Een vrijwillige m.e.r.-procedure). Deze m.e.r.-procedure heeft tot doel de effecten van het initiatief op het milieu voor de verschillende beschikbare alternatieven af te wegen. Dit resulteert in een Milieu Effecten Rapportage (MER).

Inmiddels zijn de richtlijnen voor de MER vastgesteld (22 september 2009) en het MER zelf door de gemeenteraad van Maastrichtaanvaard (25 januari 2011). Tevens is in deze raadsvergadering bepaald dat voor de verdere ontwikkeling van het spreidingsplan coffeeshops zal worden gekozen voor locatie Köbbesweg, locatie Brusselseweg en locatie Beatrixhaven.

De volgende stap in deze RO-procedure is het wijzigen van de bestemmingsplannen ter plaatse van de locaties. Immers de vigerende bestemmingsplannen laten de vestiging van de Coffeecorners niet toe. Om die reden is het noodzakelijk om een nieuw bestemmingsplan op te stellen. De gemeente Maastricht heeft ervoor gekozen om voor elke locatie een apart bestemmingsplan in procedure te brengen. Het onderhavige bestemmingsplan heeft betrekking op een planologisch juridische regeling voor de Coffeecorner aan de Köbbesweg.

MER Spreiding coffeeshops Maastricht
Ten behoeve van de uitvoering van het spreidingsbeleid coffeeshops en hiermee de realisatie van de Coffeecorners is een vrijwillige m.e.r.-procedure gestart (zie paragraaf 1.2.1 Een vrijwillige m.e.r.-procedure voor een nadere toelichting). In de raadsvergadering van 25 januari 2011 is het MER "Spreiding coffeeshops Maastricht Milieueffectrapport" aanvaard door de gemeenteraad van Maastricht. Dit MER is gekoppeld aan de nieuwe bestemmingsplannen voor de Coffeecorners en vervult daarmee ook een functie bij de ruimtelijke onderbouwing van die bestemmingsplannen.
Voor het MER wordt verwezen naar naar het document "Spreiding coffeeshops Maastricht Milieueffectrapport", 23 december 2010 met kenmerk B01032/ZC0/1S6/002142. In bijlage 1 Effecten Coffeecorner Kobbesweg (bron: MER) van dit bestemmingsplan is een overzicht opgenomen met de relevante milieueffecten op de locatie Köbbesweg (afkomstige uit bijlage 1 van het MER).
 

Raadsbesluiten
De gemeenteraad Maastricht heeft inmiddels de volgende raadsbesluiten in het kader van spreiding coffeeshops Maastricht genomen:

20 december 2005: Nota nieuw coffeeshopbeleid
17 april 2007: Operatie Coffeecorner fase II
26 juni 2007: Operatie Coffeecorner fase III
18 november 2008: Operatie Coffeecorner
22 september 2009: Vaststelling MER Richtlijnen
25 januari 2011: Aanvaarden MER Spreiding coffeeshops Maastricht
 

1 Wetenschapswinkel, Universiteit van Maastricht, “De economische effecten van coffeeshops voor Maastricht”, februari 2001

2 OWP Research / Intraval, “Nulmeting overlast en bezoek Coffeeshops Maastricht”, oktober 2008