direct naar inhoud van Artikel 8 Algemene wijzigingsregels
Plan: Spreiding Maastrichtse Coffeeshops: Köbbesweg
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0935.bpSMCKobbesweg-on01

Artikel 8 Algemene wijzigingsregels

Burgemeester en wethouders kunnen het bestemmingsplan wijzigen om:

 • a. De bestemmingsgrenzen te herzien ten behoeve van overschrijding van bestemmingsgrenzen, mits:
  • 1. Zulks van belang is voor een technisch betere realisering van bestemmingen of bouwwerken.
  • 2. Dan wel voor zover zulks noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein.
  • 3. De overschrijdingen niet meer dan 3 m bedragen.
  • 4. Het bestemmingsvlak met niet meer dan 10% wordt vergroot.
 • b. Eén en ander met inachtneming van de volgende voorwaarden:
  • 1. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
  • 2. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in de omgeving aanwezige landschapselementen;
  • 3. de belangen van derden mogen niet onevenredig worden geschaad;
  • 4. er bestaan geen bezwaren vanuit een verantwoorde stedenbouwkundige inrichting en vormgeving;
  • 5. de verkeersveiligheid mag niet in gedrang komen;
  • 6. het woon- en leefklimaat mogen niet onevenredig worden aangetast;
  • 7. de brand-, verkeers- en openbare veiligheid komen niet in het gedrang.