direct naar inhoud van Artikel 4 Horeca
Plan: Spreiding Maastrichtse Coffeeshops: Köbbesweg
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0935.bpSMCKobbesweg-on01

Artikel 4 Horeca

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ' Horeca ' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. horeca (droge);
 • b. coffeeshops;
 • c. parkeervoorzieningen;
 • d. groenvoorzieningen;
 • e. nutsvoorzieningen;
 • f. interne ontsluitingswegen;
 • g. een parkeerwachtershuisje;
 • h. toiletvoorzieningen;
 • i. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

4.2 Bouwregels
4.2.1 Algemeen
 • a. Gebouwen voor (droge) horeca zijn uitsluitend binnen het aangeduide bouwvlak toegestaan. Gebouwen voor coffeeshops zijn eveneens uitsluitend binnen het aangeduide bouwvlak toegestaan.
 • b. Gebouwen ten behoeve van de overige functies, zoals nutsvoorzieningen, parkeerwachtershuisje en toiletvoorzieningen, zijn zowel binnen als buiten het aangeduide bouwvlak toegestaan.

4.2.2 (Droge) horeca en coffeeshops

Voor het bouwen van gebouwen binnen het aangeduide bouwvlak gelden de volgende bepalingen:

 • a. Het aantal gebouwen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal gebouwen' is aangegeven.
 • b. De bebouwde oppervlakte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwd oppervlak' is aangegeven.
 • c. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' is aangegeven.

4.2.3 Overige gebouwen

Voor zover gebouwen voor de overige functies buiten het aangeduide bouwvlak worden gebouwd, gelden de volgende bepalingen:

 • a. De gezamenlijke oppervlakte van gebouwen mag niet meer bedragen dan 100 m².
 • b. De oppervlakte per gebouw mag niet meer bedragen dan 40 m².
 • c. De gezamenlijke oppervlakte van gebouwen voor nutsvoorzieningen mag niet meer bedragen dan 20 m².
 • d. De bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan 4 m.

4.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:

 • a. De bouwhoogte van een erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 1 m.
 • b. De bouwhoogte van lichtmasten mag niet meer bedragen dan 9 m.
 • c. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 4 m.
4.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de situering en de afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:

 • a. het voorkomen van een onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van de aangrenzende gronden en bouwwerken;
 • b. de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de instandhouding en bescherming van de binnen de bestemming 'Groen' gelegen ecologische verbindingszone;
 • f. de brandveiligheid en rampenbestrijding.

4.4 Specifieke gebruiksregels
 • a. De horecavoorzieningen zijn uitsluitend toegelaten binnen het aangeduide bouwvlak.
 • b. De coffeeshopvoorzieningen zijn uitsluitend toegelaten binnen het aangeduide bouwvlak.
 • c. Het netto vloeroppervlak ter plaatse van het aangeduide bouwvlak mag niet meer bedragen dan 860 m².
 • d. Het bruto vloeroppervlak ter plaatse van het aangeduide bouwvlak mag niet meer bedragen dan 1505 m².
 • e. Het aantal coffeeshops mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal coffeeshops' is aangegeven.