Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Partiële herziening bestemmingsplan De Heeg - Eyldergaard - Vroendaal: gezondheidscentrum De Heerderrein
Status: onherroepelijk
Plan identificatie: NL.IMRO.0935.bpHerzHeerderrein-oh01

Artikel 3 Gemengd - Gemengde doeleinden 2

3.1 Bestemmingsomschrijving

 
De voor ‘Gemengd - Gemengde doeleinden 2’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 1. maatschappelijke functies;
 2. bedrijven die zijn genoemd in de categorieën 1 en 2 van de als bijlage bij deze voorschriften behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten met uitzondering van detailhandel;
 3. voorzieningen voor verkeer en verblijf;
 4. groenvoorzieningen;
 5. tuinen, erven en verhardingen;
 6. additionele voorzieningen;

3.2 Bouwregels

3.2.1 Gebouwen

 
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: 
 1. de gebouwen mogen enkel worden opgericht binnen de op de verbeelding aangegeven bouwvlakken;
 2. de bouwvlakken mogen volledig worden bebouwd; 
 3. de bouwhoogte van een gebouw mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte'. 

3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen: 
 1. bouwwerken, geen gebouw zijnde, zijn zowel binnen als buiten bouwvlak toegestaan;
 2. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2,00 meter bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte voor erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel niet meer mag bedragen dan 1,00 meter;
 3. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 4,00 meter. 

3.2.3 Additionele voorzieningen

 
Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van additionele voorzieningen gelden de volgende bepalingen:
 1. gebouwen ten behoeve van additionele voorzieningen mogen zowel binnen als buiten het aangeduide bouwvlak worden gebouwd;
 2. de bouwhoogte van gebouwen ten behoeve van additionele voorzieningen mag niet meer bedragen dan 3,00 meter;
 3. de oppervlakte van gebouwen ten behoeve van additionele voorzieningen mag niet meer bedragen dan 15 m².

3.3 Nadere eisen

 
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de situering en de afmetingen van bebouwing ten behoeve van:
 1. het voorkomen van een onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van de aangrenzende gronden en bouwwerken;
 2. de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;
 3. de verkeersveiligheid;
 4. de sociale veiligheid;
 5. de brandveiligheid en rampenbestrijding.

3.4 Specifieke gebruiksregels

 
Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van:
 1. detailhandel;
 2. bedrijfsactiviteiten in een hogere milieucategorie dan milieucategorie 2 volgend uit de Staat van Bedrijfsactiviteiten welke als bijlage deel uit maakt van deze regels;
 3. bedrijfsactiviteiten welke niet voorkomen op de Staat van Bedrijfsactiviteiten welke als bijlage deel uit maakt van deze regels.
 

3.5 Ontheffing van de gebruiksregels

 
Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken:
 1. van het bepaalde in 3.4 voor het toestaan van een bedrijfsactiviteit in milieucategorie 3, zoals opgenomen in de bij deze regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten, indien deze naar aard en omvang op de woonomgeving kan worden gelijkgesteld met een bedrijf in milieucategorie 1 of 2; 
 2. van het bepaalde in 3.4 voor het toestaan van een bedrijfsactiviteit die niet voorkomt in de bij deze regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten, indien deze naar aard en omvang op de woonomgeving kan worden gelijkgesteld met een bedrijf in milieucategorie 1 of 2.