Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Partiële herziening bestemmingsplan Noorderbrug e.o.
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0935.bpphNoorderbrugeo-vg01

Artikel 2 Van toepassing verklaring regels moederplan

  
Het bepaalde in de regels van het moederplan is onverkort van toepassing op het voorliggende plan, met dien verstande dat:  
 • artikel 7, lid 1, sub e. als volgt wordt gewijzigd:
een papierfabriek, zoals bedoeld onder artikel 3 lid 1 sub a., alsmede overige bedrijven die zijn genoemd in bijlage 1 (Staat van Bedrijfsactiviteiten) onder de milieucategorieën 1 tot en met 3.2,met inachtneming van de in deze bijlage opgenomen minimaal aan te houden afstand, met uitzondering van geluidzoneringplichtige inrichtingen en risicovolle inrichtingen, en productiegebonden opslag ten behoeve van deze functies, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf-papierfabriek (sb-p)’ en uitsluitend op het maaiveld. 
 • aan artikel 7 een lid 4 wordt toegevoegd: 
7.4 Specifieke gebruiksregels
 
Ten aanzien van het gebruik van gronden ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf-papierfabriek (sb-p)’ gelden de bepalingen als opgenomen in artikel 3 lid 5.
 • aan artikel 7 een lid 5 wordt toegevoegd:
   
7.5 Afwijken van de gebruiksregels
 
Burgemeester en Wethouders kunnen ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf-papierfabriek (sb-p)’ bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 7 lid 1 sub e. voor het toestaan van bedrijfsactiviteiten die niet zijn opgenomen in bijlage 1 (Staat van Bedrijfsactiviteiten) dan wel tot een hogere milieucategorie behoren, maar die aantoonbaar naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn aan toegelaten milieucategorieën.   
 • aan artikel 7 een lid 6 wordt toegevoegd:
   
7.6 Wijzigingsbevoegdheid
 
7.6.1 Wijziging aanduiding
Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd met toepassing van artikel 3.6 Wro het plan te wijzigen ten behoeve van het wijzigen van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf-papierfabriek (sb-p)’ in de aanduiding ‘bedrijf tot en met categorie 3.2 (b=3.2)’.    
 • artikel 17, lid 5 als volgt wordt gewijzigd:
     
17.5 Veiligheidszone-externe veiligheid 
 1. Op de gronden gelegen binnen de aanduiding 'veiligheidszone-externe veiligheid' mogen geen nieuwe kwetsbare objecten worden gesitueerd;
 2. Burgemeester en Wethouders kunnen, bij wijziging of opheffing van de onder a. bedoelde veiligheidszone, het bestemmingsplan wijzigen ten behoeve van het wijzigen of verwijderen van de gebiedsaanduiding 'veiligheidszone-externe veiligheid' op, respectievelijk van de verbeelding.
 
Klik hier voor de regels van het bestemmingsplan Noorderbrug e.o. (moederplan).