gemeente: Maastricht   status: Ontwerp
plannaam: Maastricht Centraal, reparatie Gebroeders Hermansstraat 11-13   datum: 08-12-2010
 

Artikel 9 Algemene procedureregels

Met betrekking tot het stellen van nadere eisen ingevolge artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening dienen de volgende procedureregels in acht te worden genomen:

   1. het ontwerpbesluit met de daarop betrekking hebbenden stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling van het ontwerp, liggen gedurende drie weken voor belanghebbenden ter inzage;

   2. burgemeester en wethouders maken de terinzagelegging tevoren in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huis bladen die in de gemeente worden verspreid op de gebruikelijke wijze bekend;

   3. in het voorkomende geval wordt tevens de aanvrager van de omgevingsvergunning, naar aanleiding waarvan de nadere eisen worden gesteld, tevoren schriftelijk in kennis gesteld van de terinzagelegging;

   4. belanghebbenden kunnen bij burgemeester en wethouders naar keuze schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerpbesluit binnen de onder a genoemde termijn naar voren brengen.