Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Itteren-Borgharen
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0935.bpItterenBorgharen-ow01

8.1 Wettelijk vooroverleg instanties ex art. 3.1.1. Bro

 In het kader van het wettelijk vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro is het voorontwerp van dit bestemmingsplan toegezonden aan Rijkswaterstaat, het Waterschap Roer en Overmaas, het Waterschapsbedrijf Limburg, de Provincie Limburg en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Tevens heeft overleg plaatsgevonden met leidingbeheerder Enexis. Ook de buurtkaders van Itteren en Borgharen hebben het voorontwerpbestemmingsplan mogen ontvangen. De ontvangen reacties zijn opgenomen in Bijlage 4 van deze toelichting. In onderstaand schema zijn de reacties alsmede het gemeentelijk standpunt ten aanzien daarvan weergegeven.
 
Instantie en reactieStandpunt gemeente
Rijkswaterstaat 
Het SVIR is 13 maart 2012 van kracht geworden maar nog niet verwerktHet SVIR (Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte) zal in de beleidsmatige verantwoording worden opgenomen. De Nota Ruimte komt te vervallen.
Verzoeken de beleidsregels grote rivieren aan het bouwverbod te koppelen binnen de bestemming 'Waterstaat - Stroomvoerend rivierbed'In deze koppeling zal worden voorzien.
Verzoeken de specifieke gebruiksregels behorende bij de bestemming 'Waterstaat - Stroomvoerend rivierbed' op onderdelen anders te redigeren.De zinsnede 'onverminderd het bepaalde in artikel 19.4.3 onder b.' zal worden verwijderd. 
Verzoeken de naamgeving van de bestemming 'Waterstaat - Waterbergingsgebied' te wijzigen in 'Waterstaat - Waterbergend rivierbed'.De naamgeving zal worden gewijzigd.
Waterschap Roer en Overmaas 
Verzoeken de ontluchtingsleiding Borgharen (57.24) op de verbeelding op te nemen.Nader overleg heeft uitgewezen dat kan worden volstaan met het in de toelichting vermelden van de ligging van deze ontluchtingsleiding. Dit omdat het tracé samenvalt met de reeds op de verbeelding opgenomen leiding 57.14.  In de gewenste bescherming wordt derhalve reeds voorzien.
Verzoeken naamgeving gemaal Itteren te veranderen in 'Waterschapsbedrijf Limburg, gemaal Itteren'. De aanduiding 'sb-rg' ontbreekt.Hierin zal worden voorzien. De ontbrekende aanduiding zal worden opgenomen.
Verzoeken de rioolgemalen toe te voegen aan de SBI.De rioolgemalen zijn voorzien van een specifieke functieaanduiding. Opname in de SBI is derhalve overbodig. Opname is tevens onwenselijk omdat anders binnen alle bedrijfsbestemmingen rioolgemalen zouden kunnen worden opgericht.
Geven aan dat de revisietekeningen van een deel van de overige leidingen nog niet gereed zijn. Verzoeken na het gereedkomen om deze te verwerken.Nader overleg heeft uitgewezen dat de leidingen allen goed zijn ingetekend. Verdere actie is niet noodzakelijk.
Waterschapsbedrijf Limburg 
Zie opmerkingen Waterschap Roer en Overmaas. 
 
Buiten het officiële vooroverleg om heeft een agrariër uit Itteren via het buurtkader notie genomen van het plan en hierop gereageerd. Los van enkele tekstuele aanvullingen en verzoeken, welke zijn gehonoreerd en verwerkt, betreft de belangrijkste reactie het verzoek tot het opnemen van een nieuw te realiseren hoofdgebouw ten noorden van de kern Itteren in het bestemmingsplan. Het planvoornemen van de agrariër moet, alhoewel reeds voorzien van een positief principestandpunt van gemeentezijde, worden gezien als een nieuwe ontwikkeling. Nieuwe ontwikkelingen worden in de actualisatie van onderhavig bestemmingsplan slechts meegenomen indien de planologische inpassing volledig is afgerond. De planologische inpassing van het bouwplan van de agrariër is evenwel nog niet afgerond. Mocht deze planologische inpassing tijdig vóór de vaststelling van onderhavig bestemmingsplan worden afgerond dan zal het planvoornemen middels een ambtshalve wijziging als onderdeel van onderhavig bestemmingsplan de raad ter vaststelling worden aangeboden.