Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Itteren-Borgharen
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0935.bpItterenBorgharen-ow01

4.9 Kabels, leidingen en overige belemmeringen

 
Kabels en leidingen
In het plangebied zijn diverse kabels, leidingen en overige voorzieningen gelegen welke een planologisch-juridische bescherming behoeven op basis van dit bestemmingsplan.
Op basis van de Klic-meldingen is geconstateerd dat de volgende leidingen zich in het plangebied bevinden:
  • een hogedruk gasleiding (ENEXIS) met een beschermingszone van 2 x 4 meter;
  • diverse rioolwatertransportleidingen (WBL) met een beschermingszone van 2 x 2,5 meter en bijbehorende gemalen;
Deze leidingen met de bijbehorende beschermingszones zijn op de verbeelding aangegeven en in de regels van een dubbelbestemming (ten behoeve van de beschermingszone) voorzien. In het plangebied is eveneens de ontluchtingsleiding Borgharen (57.24) gelegen. Het tracé van deze ontluchtingsleiding valt samen met de ligging van de rioolwatertransportleiding 57.14 inclusief bijbehorende beschermingszone. De ontluchtingsleiding hoeft derhalve niet apart te worden opgenomen op de verbeelding.
De op het vigerende bestemmingsplan 'Borgharen' weergegeven straalverbinding met een beschermingszone van 2 x 100 meter is komen te vervallen en behoeft geen aanduiding meer binnen onderhavig bestemmingsplan.
 
Bebouwingsvrije zones
Op de verbeelding bij dit bestemmingsplan is een vrijwaringszone opgenomen in relatie tot de POL-aanvulling 'Verstedelijking, gebiedsontwikkeling en kwaliteitsverbetering'. Binnen deze zone, overeenkomend met de zogenaamde provinciale bebouwingscontour mag in principe niet worden gebouwd.