Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Itteren-Borgharen
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0935.bpItterenBorgharen-ow01

4.4 Geurhinder

 
Binnen het plangebied zijn enkele geurcontouren gelegen van verschillende (agrarische) inrichtingen. Deze worden hierna toegelicht.
 
  • Akkerbouw- en loonbedrijf Macces BV, Brigidastraat 64: 50 meter (zone i.v.m. algemene bedrijfsoverlast)
  • Paardenhouderij Pletzers, Op de Meer 53: 100 meter (zone o.b.v. Wet geurhinder en veehouderij)
  • Akkerbouwbedrijf Kerkhofs, Ruijterstraat 24: 50 meter (zone i.v.m. algemene bedrijfsoverlast)
  • Melkrundveehouderij Smeets, Geneinde 23: 100 meter (zone o.b.v. Wet geurhinder en veehouderij)
 
De bij bovengenoemde bedrijven/inrichtingen behorende hindercirkels zijn op de verbeelding weergegeven als gebiedsaanduiding 'milieuzone - geurzone'.  Daarnaast bevatten de regels voorschriften behorende bij deze hindercirkels. Binnen deze zones is geen sprake van de oprichting van nieuwe geurgevoelige bestemmingen. Het aspect geurhinder is daarmee in voldoende mate onderzocht en levert geen beperkingen op voor onderhavig plan.