Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Itteren-Borgharen
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0935.bpItterenBorgharen-ow01

4.2 Geluid

 
Bij het ontwikkelen van een ruimtelijk plan is het belangrijk rekening te houden met geluidbronnen en de mogelijke hinder of overlast daarvan voor mensen. De beoordeling van het aspect geluid vindt zijn grondslag vooral in de Wet geluidhinder (Wgh) maar daarnaast bijvoorbeeld ook in de Wet ruimtelijke ordening wanneer het gaan om de beoordeling of er sprake is van een goed woon- en leefklimaat.
 
Het aspect geluid kent voor een aantal bestemmingen (zoals wonen) in combinatie met een aantal typen geluidbronnen een wettelijk kader dat van belang is bij het opstellen van ruimtelijke plannen. Zo zijn in de Wet geluidhinder voor woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen grenswaarden opgenomen voor industrielawaai, wegverkeerlawaai en spoorweglawaai. Andere geluidbronnen kunnen noodzaken tot een aanvullende beoordeling van het aspect geluid in het kader van onder andere een 'goede ruimtelijke ordening'.    
Voor onderhavig plan geldt als uitgangspunt dat de aanwezige geluidgevoelige bestemmingen reeds binnen het vigerende bestemmingsplan passen. Nieuwe bouwplannen dienen aan de Wet geluidhinder te worden getoetst. Het bestemmingsplan voorziet niet in nieuwe bouwplannen. Wel bevat het bestemmingsplan een nog niet ingevulde rechtstreekse bouwtitel gelegen aan de Ireneweg te Borgharen. 
 
Industrielawaai (gezoneerde industrieterreinen)
Het plangebied is gelegen binnen de geluidzone van het gezoneerd industrieterreinen Beatrixhaven. Op basis van akoestisch onderzoek zijn de geluidszones vastgesteld waarbuiten de geluidsbelasting ten gevolge van op industrieterrein Beatrixhaven gevestigde bedrijven, niet meer bedraagt dan 50 dB (de voorkeursgrenswaarde). Binnen deze zone kunnen slechts geluidgevoelige bestemmingen worden opgericht na vaststelling van een hogere waarde door Gedeputeerde Staten, met dien verstande dat deze waarde 55 dB niet te boven mag gaan.
De 50 en 55 dB-geluidszone industrielawaai is op de verbeelding opgenomen. De in de kern Borgharen gelegen rechtstreekse bouwtitel aan de Ireneweg is gelegen tussen de 50- en 55 dB-geluidszone van de industrieterrein Beatrixhaven. Ten behoeve van de realisering van het bouwplan heeft Gedeputeerde Staten voor deze locatie reeds een hogere grenswaarde verleend. Een verdere toetsing aan de Wet geluidhinder in relatie tot industrielawaai kan daarmee achterwege blijven.
 
Spoorweglawaai
Binnen de zone van een spoorweg dient de geluidbelasting op de gevel van geluidgevoelige bestemmingen te voldoen aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder. Afhankelijk van de bestemming dient een minimaal binnenniveau gegarandeerd te worden. Nieuwe situaties (geluidgevoelige bestemmingen of spoorwegen) dienen akoestisch getoetst te worden volgens de Wet geluidhinder. Ook is het Hogere Grenswaardenbeleid van de gemeente Maastricht (vastgesteld september 2008) van toepassing. Het plangebied is niet gelegen binnen een zone voor railverkeerslawaai. Een toetsing aan de Wet geluidhinder in relatie tot railverkeerslawaai is dan ook niet aan de orde.
 
Wegverkeerslawaai
Binnen de geluidzone van een weg dient de geluidbelasting op de gevel van geluidgevoelige bestemmingen te voldoen aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder. De geluidszones zijn gedefinieerd in art. 74 van de Wgh. De zonebreedte wordt bepaald door het aantal rijstroken en of er sprake is van stedelijke of buitenstedelijk gebied. De zones zijn te beschouwen als aandachtsgebieden of onderzoeksgebieden. Wegen die geen zone hebben en waarop de Wgh dus niet van toepassing is, zijn wegen binnen een als woonerf aangeduid gebied en waarvoor een maximum snelheid geldt van 30 km/uur. Afhankelijk van de bestemming dient een minimaal binnenniveau gegarandeerd te worden.
 
Nieuwe situaties (geluidgevoelige bestemmingen of wegen) dienen akoestisch getoetst te worden volgens de Wet geluidhinder. Ook is het Hogere Grenswaardenbeleid van de gemeente Maastricht hierop van toepassing. Binnen, en in de directe nabijheid van het plangebied, zijn diverse wegen gelegen waarvan de zone zich uitstrekt tot binnen het plangebied. Dit betreft de volgende wegen:
  • Borgharen: Sluisdijk, Bovenstraat, Middenstraat, Daalstraat, Adam van Harenstraat, Spekstraat;
  • Itteren: Pasestraat, Ruijterstraat, Geneinde en Op de Bos.
 
Al deze wegen hebben een geluidzone van 200 dan wel 250 meter. Aangezien binnen deze zone geen nieuwe geluidgevoelige bestemmingen worden gerealiseerd behoeft het aspect wegverkeerslawaai niet nader onderzocht te worden. De overige wegen betreffen 30 km/u-wegen en zijn niet voorzien van een geluidszonering.