Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Itteren-Borgharen
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0935.bpItterenBorgharen-ow01

3.2 Functionele structuur

 
In deze paragraaf worden de in het plangebied voorkomende functies toegelicht. De inventarisatiekaart die ten behoeve van dit bestemmingsplan is opgesteld is opgenomen in bijlage 1 van deze toelichting.
3.2.1 Wonen
 
Itteren en Borgharen zijn overwegend landelijk gelegen woongebieden. In paragraaf 2.4.2 is reeds geconcludeerd dat beide kernen tot het dorps woonmilieu worden gerekend. Dit type woonmilieu is sterk in trek en bezit een dusdanige toekomstwaarde dat een transformatieopgave (omvorming tot een ander woonmilieu) niet aan de orde is. De aandacht ligt bij het beheer van de woningvoorraad en de woonomgeving. Daarnaast vraagt het behoud van het draagvlak voor voorzieningen binnen het dorpse woonmilieu de nodige aandacht. 
 
Itteren telt plusminus 400 woningen en Borgharen circa 700 woningen. Ruim 70% van de in Itteren aanwezige woningen zijn koopwoningen. Voor Maastrichter begrippen is dit een hoog percentage. Het wonen vindt in beide kernen hoofdzakelijk in grondgebonden woningen plaats. Slechts op een zeer beperkt aantal locaties zijn gestapelde woningen aanwezig. Van echte hoogbouw (meer dan zes verdiepingen) is binnen het plangebied nergens sprake. Het maximaal aantal verdiepingen gestapelde woningen bedraagt vier (complex Schoolstraat Borgharen). In het plangebied zijn behoudens een zorgcomplex in Borgharen geen bijzondere woonvormen gelegen.
 
In bijlage 2 van deze toelichting is een kaart opgenomen met de bestaande bouwhoogten (uitgedrukt in het aantal bouwlagen) zoals deze zijn geïnventariseerd in januari 2012. Hiermee is de bestaande situatie aangaande de bouwhoogten vastgelegd. Deze kaart is van belang ter verduidelijking van de regels, waarin onder meer is aangegeven dat bestaande hoofdgebouwen niet mogen worden vergroot.
 
Uit het document 'Buurtprofielen Maastricht 2008' blijkt dat in Itteren circa 1.000 mensen wonen. In Borgharen ligt dit aantal op circa 1.850 mensen. De gemiddelde leeftijd in beide kernen bedraagt 44 jaar en ligt daarmee boven het gemiddelde van de gemeente Maastricht. Het wonen en de woonomgeving, de veiligheid en het 'sociale gezicht' worden in beide kernen als positief beoordeeld in vergelijking met andere wijken/buurten in de gemeente Maastricht. Hierbij is deze positieve beoordeling in de kern Borgharen iets minder uitgesproken dan in Itteren. Het voorzieningenniveau daarentegen wordt in beide kernen negatiever beoordeeld dan het Maastrichtse gemiddelde. 
3.2.2 Bedrijvigheid
 
Bedrijvigheid is binnen het plangebied slechts in zeer beperkte mate aanwezig. In de kern Itteren zijn de volgende bedrijven aanwezig:
 • een loonbedrijf aan de Pasestraat;
 • een bouwbedrijf aan de Pasestraat;
 • vier agrarische bedrijven aan de Brigidastraat, Ruijterstraat, Op de Meer en Geneinde. Voor de milieuhygiënische aspecten samenhangende met de aanwezigheid van deze agrarische bedrijven wordt verwezen naar paragraaf 4.4 van deze toelichting. 
 
In de kern Borgharen zijn de volgende bedrijven aanwezig:
 • een bouwbedrijf aan de Ireneweg;
 • twee dakdekkersbedrijven aan de Spekstraat en Het Kempke;
 • een audio- en videoreparatiebedrijf aan de Kerkstraat;
 • twee schildersbedrijven aan de Julianastraat en de Middenstraat;
 • een importbedrijf voor auto-onderdelen aan de Kasteelstraat;
 • een bedrijf voor de handel in aquariumprodukten aan de Kasteelstraat.
 
In de kern Borgharen zijn geen agrarische bedrijven gevestigd. In beide kernen zijn daarnaast diverse aan huisverbonden beroepen en consumentverzorgende ambachtelijke bedrijfjes gevestigd. Deze kunnen, evenals de reeds eerder genoemde bedrijven, als passend binnen de woonomgeving worden beschouwd. De bij de bedrijvigheid behorende milieuhygiënische zonering is op de woonomgeving afgestemd. Er zijn geen concrete initiatieven met betrekking tot nieuwvestiging, uitbreiding dan wel functieverandering van de bedrijvigheid bekend.
3.2.3 Maatschappelijke voorzieningen
 
In het plangebied zijn diverse maatschappelijke voorzieningen aanwezig. Tot de kern Itteren kunnen de volgende maatschappelijke voorzieningen worden gerekend:
 • basisschool + gymzaal 'Op de Sterkenberg' aan de Sterkenbergweg;
 • gemeenschapshuis 'St. Martinushoes' hoek Ruijterstraat - Kerkveldweg;
 • gemeenschapshuis 'De Aw Sjoal' aan de Kapelaanstraat;
 • de kerk met begraafplaats gelegen tussen de Brigidastraat en de Ruijterstraat.
 
Tot de kern Borgharen kunnen de volgende maatschappelijke voorzieningen gerekend worden:
 • fysiopraktijk hoek Koningskampstraat - Beatrixstraat;
 • basisschool 'De Maasköpkes' aan de Schoolstraat;
 • de kerk met begraafplaats aan de Kerkstraat;
 • een huisartsenpraktijk aan de Schoolstraat;
 • gemeenschapshuis 'Haanderhof' aan de Schoolstraat;
 • het verpleeghuis met zorgwoningen en maatschappelijke voorzieningen aan de Bovenstraat.
3.2.4 Detailhandel en horeca
 
Detailhandel is in beide kernen, maar met name in Itteren, slechts op zeer beperkte schaal aanwezig. In Itteren is aan het Geneinde een antiekwinkel gelegen en bij akkerbouwbedrijf Kerkhofs kan men terecht voor aardappelen, groente en fruit. Het detailhandelsaanbod in Borgharen kent in ieder geval voor wat betreft de dagelijkse boodschappen een iets ruimer aanbod. In de Kerkstraat kan men terecht in een klein supermarktje, in de Schoolstraat is een bakkerij gelegen en een slagerij vindt men in de Bovenstraat.  
 
Voor wat betreft de horeca is men in Itteren aangewezen op de twee gemeenschapshuizen (St. Martinushoes en de Aw Sjoal) en kan men terecht in Café 't trefpunt in de Brigidastraat. Ook in Borgharen kan men terecht in café en gemeenschapshuis 'Haanderhof' in de Schoolstraat. Daarnaast beschikt Borgharen over drie café's gelegen in de Kerkstraat (Brigitte), Julianastraat (Old Inn) en Grotedries (De Maasvallei). Tevens beschikt Borgharen over friture 'Vaan Hare' gelegen aan de Bovenstraat. In Itteren en Borgharen zijn daarnaast diverse binnen de woonbestemming passende logiesvoorzieningen in de vorm van Bed & Breakfast gevestigd. 
3.2.5 Sportvoorzieningen
 
De kern Borgharen beschikt over een sportcomplex dat is gelegen tussen de Ireneweg en de Burgemeester Limpensweg. Dit sportcomplex bestaat uit enkele sportvelden, tennisvelden met bijbehorend clubhuis, gymzaal van Borgharen en een relatief grote speelvoorziening voor de jeugd. Ook in Itteren beschikt men over een sportcomplex met sportvelden, tennisvelden en een clubhuis. Het complex in Itteren ligt evenwel buiten de waterkering en vormt als zodanig geen onderdeel van het plangebied van dit bestemmingsplan. In het plangebied zijn daarnaast enkele formele dan wel informele speelterreinen gerealiseerd.