Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Itteren-Borgharen
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0935.bpItterenBorgharen-ow01

Artikel 26 Algemene aanduidingsregels

26.1 geluidzone - industrie
26.1.1 Aanduidingsomschrijving
Ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - industrie' geldt dat die gronden - naast de andere aangewezen bestemming(en) - tevens dienen voor de bescherming en instandhouding van de geluidsruimte voor industrie.
26.1.2 Specifieke gebruiksregels
Op de gronden gelegen binnen de de gebiedsaanduiding 'geluidzone - industrie' behorende bij het industrieterrein, mogen geen nieuwe woningen, dan wel nieuwe andere geluidgevoelige bebouwing worden opgericht.
26.1.3 Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen en de aanduiding wijzigen in die zin dat de zone wordt aangepast indien daartoe als gevolg van wijziging in gebruik, bedrijfsvoering, regelgeving of vergunningverlening aanleiding bestaat.
 
26.2 milieuzone - geurzone
  1. Op de gronden ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - geurzone' mogen, ongeacht het bepaalde in de afzonderlijke bestemmingen, geen nieuwe geurgevoelige objecten worden gebouwd die extra beperkingen opleveren voor de betreffende agrarische bedrijfsvoering.  
  2. Burgemeester en wethouders kunnen het bestemmingsplan wijzigen in die zin dat:
    1. de gebiedsaanduiding ´milieuzone-geurzone´ opgeheven wordt, indien de aanwezige geurhinderlijke inrichting gesaneerd is, dan wel uit nader onderzoek is gebleken dat de aanwezige geurhinderlijke inrichting buiten werking is gesteld, of
    2. in die zin dat de gebiedsaanduiding ´milieuzone-geurzone´ verkleind wordt, indien uit nader onderzoek is gebleken dat de geurzone als gevolg van een wijziging in een geurhinderlijke inrichting kleiner is geworden.
26.3 Vrijwaringszone - POL-aanvulling verstedelijking, gebiedsontwikkeling en kwaliteitsverbetering
 
Ter plaatse van de aanduiding 'Vrijwaringszone - POL-aanvulling verstedelijking, gebiedsontwikkeling en kwaliteitsverbetering' geldt de regeling zoals opgenomen in de POL-aanvulling 'Verstedelijking, gebiedsontwikkeling en kwaliteitsverbetering' d.d. 18.12.2009 en het Limburg KwaliteitsMenu d.d. 12.01.2010.
 
26.4 wro-zone - wijzigingsgebied 1
 
B&W zijn bevoegd om ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 1', ongeacht het bepaalde in de afzonderlijke bestemming 'Maatschappelijk', de functieaanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - maatschappelijke voorzieningen begane grond' te wijzigen in de functie zorgwoningen en/of de functie verpleegappartementen, indien aangetoond kan worden dat voldoende parkeervoorzieningen aanwezig zijn.
 
26.5 wro-zone - wijzigingsgebied 2
 
B&W zijn bevoegd om ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 2' de aldaar voorkomende bestemming(en) te wijzigen in de bestemming 'Natuur'. Voor wat betreft de wijziging van de bestemming 'Verkeer - Verblijfsgebied' in de bestemming 'Natuur' geldt dat bij toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de gevolgen van het vervallen van parkeerplaatsen en de verblijfsfunctie van het gebied voor de directe omgeving nadrukkelijk zullen worden gewogen.