Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Itteren-Borgharen
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0935.bpItterenBorgharen-ow01

Artikel 10 Sport

10.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor:   
 1. sportvoorzieningen;
 2. sporthal;
 3. sportvelden;
 4. tennisbanen;
 5. kantines, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport-kantine' (ss-k);
 6. een antennemast, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'antennemast' [am]; 
 7. erven en verhardingen;
 8. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;        
 9. groenvoorzieningen;
 10. additionele voorzieningen.
10.2 Bouwregels
10.2.1 Algemeen
 Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende bepalingen:
 1. gebouwen mogen alleen worden gebouwd binnen het op de verbeelding aangegeven bouwvlak;
 2. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen zowel binnen als buiten het op de verbeelding aangegeven bouwvlak worden gebouwd.
10.2.2 Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: 
 1. nieuwbouw is niet toegestaan;
 2. de bestaande bebouwing mag niet worden uitgebreid;
 3. de goothoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot- en bouwhoogte’ is aangegeven;
 4. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximale bouwhoogte’ is aangegeven.
10.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen: 
 1. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd;
 2. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 meter bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte voor erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel niet meer mag bedragen dan 1 meter;
 3. de bouwhoogte van reclamemasten mag niet meer bedragen dan 8 meter;
 4. de bouwhoogte van lichtmasten mag niet meer bedragen dan 12 meter;
 5. de bouwhoogte van antennemasten mag niet meer bedragen dan 40 meter;
 6. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 4 meter.
10.2.4 Additionele voorzieningen
Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van additionele voorzieningen gelden de volgende bepalingen:
 1. gebouwen ten behoeve van additionele voorzieningen mogen binnen het gehele bestemmingsvlak worden gebouwd;
 2. de bouwhoogte van gebouwen ten behoeve van additionele voorzieningen mag niet meer bedragen dan 3 meter;
 3. de oppervlakte van gebouwen ten behoeve van additionele voorzieningen mag niet meer bedragen dan 15 m2.
10.3 Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de situering en de afmetingen van bebouwing ten behoeve van:
 1. het voorkomen van een onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van de aangrenzende gronden en bouwwerken;
 2. de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;
 3. de verkeersveiligheid;
 4. de sociale veiligheid;
 5. de brandveiligheid en rampenbestrijding.
10.4 Afwijken van de bouwregels
Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 10.2.5 onder b. ten behoeve van het bouwen van erf- en terreinafscheidingen hoger dan 1 respectievelijk 2 meter, mits geen afbreuk wordt gedaan aan de verkeersveiligheid en er geen stedenbouwkundige bezwaren bestaan.