Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: De Leim
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0935.bpDeLeim-vg01

9 Communicatieparagraaf

Het ontwerp van het bestemmingsplan ‘De Leim’ heeft met ingang van 2 juli 2012 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Gedurende die termijn kon een ieder zijn zienswijze tegen het ontwerp naar keuze schriftelijk of mondeling aan de gemeenteraad van Maastricht kenbaar maken. Er zijn 4 zienswijzen ontvangen.
De zienswijzen zijn samengevat en beantwoord in een Zienswijzennota.
In deze nota zijn ook de reacties in het kader van het vooroverleg samengevat en, indien aan de orde, beantwoord.
Naar aanleiding van de zienswijzen en enkele ambtshalve wijzigingen zijn ten opzichte van het ontwerp van het bestemmingsplan wijzigingen aangebracht.