Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: De Leim
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0935.bpDeLeim-vg01

7 Economische uitvoerbaarheid

Exploitatieplan-exploitatieovereenkomst
Op grond van de Wet ruimtelijke ordening rust op de gemeente de verplichting tot het verhaal van kosten die tot de grondexploitatie behoren op basis van een exploitatieplan. De gemeente kan hiervan afzien indien:
  • het kostenverhaal anderszins is verzekerd;
  • het bepalen van een tijdvak of fasering niet noodzakelijk is; en
  • het stellen van eisen, regels of een uitwerking van regels aan werken en werkzaamheden met betrekking tot bouwrijp maken, aanleg van nutsvoorzieningen, inrichten van de openbare ruimte en uitvoerbaarheid niet noodzakelijk is.
Het bestemmingsplan voorziet in de realisering van een bouwplan zoals bedoeld in artikel 6.2.1 van het Bro. De gemeente en de woningstichting hebben voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan een overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 van de Wro gesloten.
In de overeenkomst zijn afspraken opgenomen over het verhaal van kosten, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte. Op grond van deze overeenkomst wordt het gehele project voor rekening en risico van de ontwikkelaar gerealiseerd. Het kostenverhaal is verzekerd. Het is niet nodig een exploitatieplan
te maken voor de hiervoor genoemde onderwerpen.
Gelet op het vorenstaande kan in het kader van de vaststelling van het bestemmingsplan worden afgezien van het vaststellen van een exploitatieplan.
 
Economische uitvoerbaarheid
Artikel 3.1.6 Bro bepaalt dat de economische uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan moet worden onderzocht. In dit geval levert het onderzoek het volgende op.
De risico's verbonden aan de realisering van het project liggen bij de ontwikkelende partij. Dit is vastgelegd in een overeenkomst tussen gemeente en ontwikkelaar. Ter beperking van eventuele risico’s voor de gemeente is in deze overeenkomst bovendien een garantiestelling opgenomen.
De realisatie van het project is een initiatief van Woningstichting Maasvallei Noord-West en vindt plaats op eigen terrein. De bijbehorende kosten, zoals bouwkosten, komen dan ook voor rekening van de initiatiefnemer. Voorts zal een verhaalsovereenkomst inzake planschade worden gesloten tussen de initiatiefnemer en de gemeente. De vergoeding van eventuele (succesvolle) planschadeclaims zullen dan op basis van deze overeenkomst op de initiatiefnemer worden verhaald.
Het project is economisch uitvoerbaar.