Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: De Leim
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0935.bpDeLeim-vg01

6.2 Opzet van de planregels

6.2.1 Hoofdstuk 1 Inleidende regels
Dit hoofdstuk bevat twee artikelen. In het eerste artikel zijn de begrippen opgenomen die van belang zijn voor de toepassing van het plan. Het tweede artikel betreft de wijze van meten, waarin wordt aangegeven hoe bij de toepassing van de bestemmingsregels wordt gemeten.
6.2.2 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels
In dit hoofdstuk worden de planregels opgenomen die de nieuwe ontwikkelingen binnen het plangebied mogelijk maken. Per planregel zijn de doeleinden en de toegelaten gebruiksvormen van de gronden aangegeven. In beginsel is iedere vorm van bebouwing die past binnen de desbetreffende bestemming tot een bepaalde omvang rechtstreeks (dus zonder voorafgaande vrijstelling of wijziging) toegestaan. Indien wordt voldaan aan de voorgeschreven maatvoering (bebouwingspercentage, goothoogte en dergelijke) en wordt gebouwd binnen het eventueel aangegeven bouwvlak, kan hiervoor in de regel zonder meer omgevingsvergunning worden verleend. In het navolgende wordt kort uiteengezet welke bestemmingen zijn opgenomen en worden specifieke elementen daarin toegelicht.
Artikel 3: enkelbestemming Centrum
Deze bestemming is opgenomen ter plaatse van het te realiseren appartementencomplex, supermarkt en andere detailhandel en horecadoeleinden, bijbehorende ondergrondse parkeergarage en het paviljoen.
De nettovloeroppervlakte van de detailhandel en de horeca is in de regels begrensd. De bouwoppervlakte voor de nieuwe appartementen is begrensd met een specifieke bouwaanduiding op de verbeelding, evenals de maximale bouwhoogte.
 
Artikel 4: enkelbestemming Groen
Deze bestemming is toegekend aan de openbare groenvoorzieningen aan de oostzijde van het plangebied.
 
Artikel 5: enkelbestemming Verkeer
Deze bestemming is gelegd op de uitrit en ontsluitingsweg van de parkeergarage. Binnen deze bestemming zijn masten en portalen voor geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer mogelijk, alsmede lichtmasten en kunstobjecten.
 
Artikel 6: dubbelbestemming Leiding - Gas
Deze dubbelbestemming regelt de beschermingszone voor de  hogedruk gasleiding. Binnen deze zone mag niet worden gebouwd en mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd anders dan normaal onderhoud, zonder voorafgaande toestemming van de leidingbeheerder.
6.2.3 Hoofdstuk 3 Algemene regels
Dit hoofdstuk bevat de volgende algemene regels:
  • een anti-dubbeltelregel;
  • algemene gebruiksregels: hierin worden alle vormen van gebruik, die in strijd zijn met de aan de grond gegeven bestemming, verboden;
  • algemene afwijkingsregels: hierin wordt bepaald op welke punten burgemeester en wethouders van het bepaalde in het plan kunnen afwijken; 
  • algemene wijzigingsbevoegdheid: hierin wordt bepaald onder welke voorwaarden burgemeester en wethouders bevoegd zijn het plan te wijzigen;
  • algemene procedureregels: hierin wordt geregeld welke procedure moet worden gevolgd in geval van toepassing van de afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden.
  • overige regels: hierin worden regels gesteld met het oog op de uitsluiting van de aanvullende werking van de Bouwverordening en zijn verwijzingen opgenomen naar andere wettelijke regelingen;
6.2.4 Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels
Dit hoofdstuk bevat:
  • het overgangsrecht: hierin is bepaald dat bouwwerken, die op het moment van de tervisielegging van het plan aanwezig zijn, mogen blijven bestaan, ook al is er strijd met de bouwregels. Het gebruik van grond en opstallen, dat afwijkt van de regels op het moment waarop het plan in werking treedt, mag worden gehandhaafd;
  • de slotregel.