Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: De Leim
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0935.bpDeLeim-vg01

5.7 Ecologie

Binnen het plangebied en directe omgeving zijn geen ontheffingsplichtige plantensoorten geregistreerd of aangetroffen. Het ligt niet in de lijn der verwachting dat deze zullen worden aangetroffen. Nader onderzoek naar het voorkomen van ontheffingsplichtige florasoorten wordt niet noodzakelijk geacht. Het kan zijn dat beschermde diersoorten, zoals bijvoorbeeld de vleermuis, zich in de leegstaande gebouwen hebben gevestigd. Bij de daadwerkelijke sloop van de gebouwen moet dit vooraf worden onderzocht.  
De locatie van het paviljoen is volledig omgeven door bebouwing en momenteel in gebruik als parkeerplaats. Aanwezigheid van ontheffingsplichtige soorten is hier niet te verwachten. Nader onderzoek is daarom niet noodzakelijk.
In algemene zin bestaan er geen belemmeringen voor de ontwikkeling van het plangebied. Wel is het noodzakelijk voor het aspect flora & fauna en natuur nader onderzoek te verrichten indien de opstallen op het achterterrein worden gesloopt. Dit nader onderzoek kan plaatsvinden op het moment dat het slopen van de stallen daadwerkelijk aan de orde is. Het nader onderzoek is verder niet in dit bestemmingsplan geregeld, omdat hierop al het wettelijk regime van de Flora- en faunawet van toepassing is.