Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: De Leim
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0935.bpDeLeim-vg01

5.4 Bedrijven en milieuzonering

In de Handreiking 'Bedrijven en milieuzonering' heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) beschreven hoe bij ruimtelijke planvorming moet worden omgegaan met nieuwe bedrijvigheid in relatie tot bestaande woningen en nieuwe woningen in relatie tot nieuwe/bestaande bedrijven. 
De Handreiking verdeelt bedrijven en bedrijfsactiviteiten in verschillende typen (milieubelastende) bedrijvigheid en koppelt zogenaamde richtafstanden (uiteenlopend van 10 tot 1.500 meter) aan de verwachte milieubelasting. De Handreiking onderscheidt twee omgevingstypen, namelijk “rustige woonwijk/rustig buitengebied” en “gemengd gebied”.
Zowel milieubelasting als omgevingstype zijn gestandaardiseerd. Dit betekent dat gemiddeld genomen van de genoemde richtafstand mag worden uitgegaan, tenzij uit nader onderzoek anders blijkt.
Bij de indeling in bedrijvigheid/milieucategorie wordt gebruik gemaakt van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 1993 van het Centraal Bureau voor de Statistiek gevolgd; later is nog een SBI-2008codering gemaakt. Een detailhandel valt onder SBI-code 5211 ‘supermarkten, warenhuizen’, een parkeergarage onder SBI-code 6312 ‘parkeerterreinen, parkeergarages’. De bijbehorende milieucategorieën zijn respectievelijk 1 en2.
De grootste richtafstand bij deze categorie is 30 meter, voor het aspecten geluid, uitgaande van het omgevingstype ‘rustige woonwijk’. Volgens de Handreiking kan een stedelijke omgeving als het gebied rond de Akersteenweg als ‘gemengd gebied’ worden beschouwd, onder meer vanwege de ligging direct langs de (hoofd-)infrastructuur liggen.
Dit betekent volgens de Handreiking dat de richtafstand voor geluid kan worden teruggebracht tot 10 meter, gemeten vanaf de grens van het bouwvlak voor detailhandel tot de gevel van omliggende woningen.
De dichtstbijzijnde woning ligt op een afstand van meer dan 10 meter. Aan de richtafstand voor geluid wordt in dit geval voldaan.
Ditzelfde geldt voor de afstand tussen de nieuwe woningen en de bestaande bedrijven in de omgeving, te weten Winkelcentrum de Leim (detailhandel, supermarkt en brasserie) en Sportterrein RKSV Heer (Laan in den Drink 2) met kantine.
Wordt aan de richtwaarden van de Handreiking voldaan, dan kan worden aangenomen dat het akoestisch klimaat bij de bestaande en nieuwe geluidsgevoelige bestemming(en) voldoende is en dat het bedrijven en woningen kunnen worden gerealiseerd zonder vergaande voorschriften in het milieuspoor (vergunning, of maatwerk in het Activiteitenbesluit).
Nu ruim aan de richtafstanden uit de Handreiking wordt voldaan, is de conclusie gerechtvaardigd dat ter hoogte van de nieuwe woningen en de omliggende woningen een goed woon- en leefklimaat kan worden geboden en de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.
Voor de nieuwe supermarkt en de parkeergarage geldt bovendien, dat deze moeten voldoen aan de eisen die de milieuregelgeving hieraan stelt.