Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: De Leim
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0935.bpDeLeim-vg01

5.2 Geluid

Het plangebied ligt binnen de geluidzone van de Akersteenweg. De Wet geluidhinder bepaalt dat in een dergelijke zone akoestisch onderzoek nodig is, wanneer geluidgevoelige ontwikkelingen worden voorbereid. Alle overige wegen binnen het plangebied zullen worden ingericht als 30 km/uur wegen, waarvoor in de Wet geluidhinder geen zone en bijbehorende verplichtingen gelden.
Het vereiste akoestische onderzoek is uitgevoerd en vastgelegd in een rapportage (Windmill Milieu Management Advies, d.d. 19 juni 2012 met rapportnummer P2011.059-04, bijlage 1). Uit het onderzoek komt naar voren dat de geluidbelasting op een aantal plaatsen op de grens van het bouwvlak, hoger zal zijn dan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder. De tabel uit het akoestisch rapport is hieronder overgenomen: 
Burgemeester en wethouders van Maastricht kunnen voor deze locaties een hogere waarde vaststellen, als is gebleken dat andere geluidreducerende maatregelen (aan de bron of in de overdrachtssfeer) niet mogelijk of opportuun zijn.
De gemeente Maastricht hanteert bij het verlenen van hogere waarden een eigen afwegingskader dat is vastgelegd in het gemeentelijk geluidbeleid. Het plan is direct gelegen aan de hoofdwegenstructuur. Voor eerstelijnsbebouwing langs de hoofdwegenstructuur gelden de gemeentelijke grenswaarden voor de verschillende gebiedstyperingen niet. Voor woningen gelegen aan de hoofdwegenstructuur gelden wel andere eisen met betrekking tot het verlenen van hogere grenswaarden conform het gemeentelijk geluidbeleid.

De volgende beleidsregels zijn van toepassing op het bouwplan:
Minimaal één geluidsluwe zijde
Voor woningen die gelegen zijn aan de hoofdwegenstructuur moeten over minimaal één geluidsluwe zijde beschikken en indien aanwezig een geluidsluwe buitenruimte hebben. Geluidsluw betekent hier voldoen aan de grenswaarde zoals deze is vastgesteld voor het betreffende gebied.
Akoestisch gunstig indelen
Wanneer de geluidsbelasting vanwege een weg hoger is dan 53 dB dient het plan akoestisch gunstig ingedeeld te worden (bijv. geen tuinen of geluidsgevoelige ruimten aan de straatzijde projecteren). Dat wil zeggen dat verblijfsruimten (woon- en slaapkamers en keuken groter dan 11 m2), alsmede de tot de woning behorende buitenruimten, voor zover bestemd als verblijfsruimten, niet aan de uitwendige scheidingsconstructie waar de hoogste geluidsbelasting optreedt, zijn gelegen. In het geval van appartementen is dit gezien het beperkte oppervlak vaak moeilijk te realiseren. In dat geval kan gemotiveerd worden afgeweken. Echter blijft hierbij de eis dat minimaal de hoofdslaapkamer aan de geluidluwe gevel moet zijn gesitueerd.
De Wet geluidhinder bepaalt dat voorafgaand aan het verlenen van hogere waarden inzicht nodig is in de maatregelen waarmee de geluidbelasting gereduceerd kan worden tot de voorkeursgrenswaarde. De volgende maatregelen zijn onderzocht: 
  1. Bronmaatregelen: het aanpassen van het wegdek over een lengte van circa 300 meter is in relatie tot de omvang van het plan financieel niet realiseerbaar. Overigens is het effect van een ander wegdektype, bijvoorbeeld SMA 0/6, bij snelheden tot 50 km/uur relatief beperkt (maximaal 2 dB) zodat de maximale ontheffingswaarde nog steeds overschreden wordt. Het terugdringen van de verkeersintensiteit is geen optie omdat de Akersteenweg een doorgaande ontsluitingsweg is van Maastricht. Bronmaatregelen stuiten op overwegende bezwaren van financiële en verkeerskundige aard.
  2. Overdrachtsmaatregelen: het oprichten van een scherm op de erfgrens is niet reëel omdat de woningen op kleine afstand liggen van de openbare weg. Het toepassen van overdrachtsmaatregelen in deze vorm stuit op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige aard. Het onderhavige plan is door de gemeente Maastricht aangeduid als stedenbouwkundig erg waardevol. Het plan vormt de “Poort naar Maastricht” en moet een echte eyecatcher worden. Het verder naar achter plaatsen van de woningen zodat deze op grotere afstand van de weg komen te liggen past niet in dit beeld en is dus ook niet mogelijk.
  3. Maatregelen bij de ontvanger: omdat de maximale ontheffingswaarde van 63 dB ter plaatse van een aantal voorgevels niet wordt gerespecteerd en maatregelen aan de bron en in de overdracht stuiten op overwegende bezwaren, is het toepassen van maatregelen bij de ontvanger, zodat de geluidbelastingen niet direct op de gevels getoetst hoeven te worden, noodzakelijk. Het is noodzakelijk om voorzieningen aan de gevel te treffen, zoals:
    1. het toepassen van een dove gevel;
    2. het bevestigen van schermen aan de gevel zodat de daadwerkelijke gevel een geluidniveau ondervindt van ten hoogste 48 dB;
    3. het realiseren van loggia’s, een galerij en/of balkons zodat de daadwerkelijke gevel een geluidniveau ondervindt van ten hoogste 48 dB.
Voor de voorgevels is daarom geen hogere grenswaardenprocedure nodig. Voor de zijgevels (in de tabel oranje gemarkeerd) dienen hogere waarden te worden verleend. Conform het gemeentelijke geluidbeleid dienen de woningen minimaal één geluidluwe gevel te hebben. Uit de berekeningen blijkt dat de achtergevels van de woningen een geluidniveau van minder dan 48 dB ondervinden en dus zijn aan te merken als geluidluw. Verder dient bij het ontwerp van de woningen rekening te worden gehouden met een akoestisch gunstige indeling.
 
Binnenniveaus
Als voor de woningen in het plangebied hogere waarden worden vastgesteld, worden er eisen gesteld aan het maximaal toelaatbare geluidniveau in de woning. In de procedure voor de omgevingsvergunning wordt hieraan invulling gegeven via de geluidweringseisen uit het Bouwbesluit. Hierdoor is verzekerd dat de binnenwaardes horend bij de te verlenen hogere waarden worden gerespecteerd. Bij het bepalen van het binnenniveau moet overigens rekening worden gehouden met de gecumuleerde geluidbelastingen van alle geluidbronnen.
 
Conclusie
De voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder wordt overschreden. Voor een deel van de woningen worden maatregelen getroffen zodat ter plaatse van de voorgevel alsnog aan de voorkeursgrenswaarde wordt voldaan (deels dove gevel, deels andere maatregelen aan de gevel). Voor de zijgevels van een deel van de woningen zal een hogere grenswaarde moeten (en kunnen) worden verleend, omdat uit onderzoek is gebleken dat maatregelen niet aan de orde zijn. Aan de eisen uit het gemeentelijk geluidbeleid wordt voldaan.