Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: De Leim
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0935.bpDeLeim-vg01

3.2 Ruimtelijke structuur

3.2.1 Bebouwingsstructuur
De hoofdstructuur wordt gevormd door de doorgaande wegen de Dorpstraat en de Akersteenweg. Het gebied hiertussen is opgevuld met bebouwing ten behoeve van Winkelcentrum De Leim, opgezet rondom een (parkeer)plein. Tussen de Akersteenweg en de Dorpstraat is een ontsluitingsweg met parkeermogelijkheden gelegen.
Tussen de Leim en de woonbebouwing langs de Akersteenweg ligt het voormalige bedrijfsterrein van Rekko, met een groene ruimte rondom.
3.2.2 Groenstructuur
De Akersteenweg is een belangrijke invalsroute, echter een continu groen profiel ontbreekt hier. In het kader van het  verkeerscirculatieplan Heer zijn langs de Akersteenweg op diverse plaatsen nieuwe bomen geplant. De bomenrijen hebben echter geen continuïteit wegens de aanwezigheid van kabels en leidingen en de aanleg van bushaltes en afslagstroken. Indien de verkeerssituatie in de toekomst moet worden aangepast dienen de bomenrijen zoveel mogelijk te worden gecontinueerd. De bestaande bomen hebben een verminderde vitaliteit wegens gebrek aan ondergrondse groeiruimte.
De groene ruimte om het voormalige bedrijf Rekko wordt voor een deel in stand gehouden.
Het nevenstaande kaartbeeld geeft een overzicht van de groenstructuur op wijkniveau.
3.2.3 Verkeersstructuur
Een aantal jaren geleden is de verkeersstructuur Heer herzien. Rond het centrumgebied is een hoofdverkeersstructuur ontwikkeld om daarmee de verkeersdruk in het centrale deel van de wijk Heer te beperken en de verblijfsfunctie te versterken. Als gevolg van deze ingreep zijn de verkeersintensiteiten in de noord-zuidrichting op de Dorpstraat en de Burgemeester Cortenstraat verminderd en is de doorstroming in de oost-westrichting op de hoofdas, de Akersteenweg, aanzienlijk verbeterd. Het afwaarderen van de verkeersfunctie in de Dorpstraat en de Burgemeester Cortenstraat is met name van belang om de kracht van het centrale deel van Heer als koopcentrum te verbeteren.
De Akersteenweg is de enige hoofdontsluitingsweg in het plangebied. Centraal in het plangebied is een ‘verkeersruit’ waarneembaar die verloop via de Adelbert van Scharnlaan, Sibemaweg, Demertdwarsstraat, Demertstraat, Kruisstraat, Dorpstraat, Einsteinstraat, Burgemeester Kessensingel, Akersteenweg en Vijverdalseweg. Centraal in deze ruit ligt het centrumgebied aan de Dorpstraat en de Burgemeester Cortenstraat.