Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: De Leim
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0935.bpDeLeim-vg01

Artikel 8 Algemene bouwregels

8.1 Splitsen van woningen
Het splitsen van woningen is niet toegestaan.
8.2 Ondergronds bouwen
  1. Op plaatsen waar hoofd zijn of gelijktijdig worden gebouwd mag eveneens ondergronds gebouwd worden, direct aansluitend mogen in- dan wel uitritten ten behoeve van de ondergrondse bouwwerken worden gebouwd.
  2. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij een omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde onder a voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken op andere locaties dan onder het hoofdgebouw of bijgebouw mits hierdoor de in het gebied aanwezige waarden niet onevenredig worden aangepast.
8.3 Antennemasten en zendmasten
Het bouwen van antennemasten en zendmasten is niet toegestaan.