Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: De Leim
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0935.bpDeLeim-vg01

Artikel 3 Centrum

3.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Centrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 1. detailhandel;
 2. horeca in de categorieën 1 tot en met 3;
 3. wonen;
 4. tuinen, erven en verhardingen;
 5. voorzieningen voor verkeer en verblijf;
 6. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 7. groenvoorzieningen;
 8. parkeren;
 9. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van centrum - kleinschalige detailhandel en horeca', uitsluitend kleinschalige detailhandel en horeca tot categorie 1.
3.2 Bouwregels
3.2.1 Hoofdgebouwen
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen:
 1. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het aangeduide bouwvlak worden gebouwd;
 2. de bouwhoogte van een gebouw mag niet meer bedragen dan op de verbeelding aangegeven als 'maximale bouwhoogte';
 3. het bebouwingspercentage binnen het bouwvlak ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van centrum - kleinschalige detailhandel en horeca' mag niet meer bedragen dan 12 %.
3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:
 1. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte voor erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel niet meer mag bedragen dan 1 m;
 2. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 4 m.
3.2.3 Additionele voorzieningen
Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van additionele voorzieningen gelden de volgende bepalingen:
 1. gebouwen ten behoeve van additionele voorzieningen mogen zowel binnen als buiten het aangeduide bouwvlak worden gebouwd;
 2. de bouwhoogte van gebouwen ten behoeve van additionele voorzieningen mag niet meer bedragen dan 3 m;
 3. de oppervlakte van gebouwen ten behoeve van additionele voorzieningen mag niet meer bedragen dan 15 m2.
3.3 Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de situering en de afmetingen van bebouwing ten behoeve van:
 1. het voorkomen van een onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van de aangrenzende gronden en bouwwerken;
 2. de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;
 3. de verkeersveiligheid;
 4. de sociale veiligheid;
 5. de brandveiligheid en rampenbestrijding.
3.5 Specifieke bouwregels
Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - dove gevel' dienen de bouwlagen vanaf de tweede bouwlaag (niveau 1) en hoger als dove gevel te worden gerealiseerd.