Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Sportkwartier Noord blok 4 (Ponjaardruwe)
Status: onherroepelijk
Plan identificatie: NL.IMRO.0935.bpPonjaardruwblok4-oh01

Artikel 7 Algemene ontheffingsregels

 
Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen:
a. van de in deze regels gegeven maten, afmetingen en percentages tot niet meer dan 10% van die maten, afmetingen en percentages.
b. voor het bouwen van niet voor bewoning bestemde bouwwerken van openbaar nut en voor religieuze doeleinden zoals wachthuisjes, transformatorhuisjes, schakelhuisjes, gemaalgebouwtjes, telefooncellen, monumenten, kapellen, wegkruisen en naar aard en omvang daarmee gelijk te stellen gebouwen, mits:
1. de oppervlakte niet meer bedraagt dan 10 m²;
2. de goothoogte niet meer bedraagt dan 3 meter;
3. de bouwhoogte van gebouwen niet meer dan 5,5 meter bedraagt;
4. de hoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, niet meer bedraagt dan 3 meter;
c. voor het bouwen voor de voorgevel van een hoofdgebouw van erkers, entreeportalen en vergelijkbare bouwwerken, mits de afstand van de voorgevel van de erkers, entreeportalen of vergelijkbare bouwwerken tot de voorgevel van het hoofdgebouw maximaal 1 meter bedraagt en de breedte niet meer bedraagt dan 50% van de breedte van de voorgevel van het hoofdgebouw;
d. van het in geringe mate afwijken van een bestemmingsgrens, alsmede de vorm van bouwpercelen, voor zover zulks noodzakelijk en/of wenselijk is om het plan aan de bij uitmeting blijkende werkelijke toestand van het terrein aan te passen;
e. het bouwen van communicatievoorzieningen tot een maximale hoogte van 50 meter;
f.  voor het niet invullen van een toegestane bouwlaag met een bouwlaag maar met een andere invulling zoals bijvoorbeeld een dakterrasmuur, met dien verstande dat de toegestane maximale goothoogte door middel van het maximaal aantal bouwlagen niet wordt overschreden.