Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Sportkwartier Noord blok 4 (Ponjaardruwe)
Status: onherroepelijk
Plan identificatie: NL.IMRO.0935.bpPonjaardruwblok4-oh01

Artikel 6 Algemene gebruiksregels

 
Onder strijdig gebruik, als bedoeld in artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt in ieder geval verstaan:
a. het gebruik van gronden, gebouwen, bouwwerken en onderkomens ten behoeve van een seksbedrijf en/of escortbedrijf, raamprostitutie en straatprostitutie;
b. het gebruik van gronden, gebouwen, bouwwerken en onderkomens ten behoeve van smart-, head- en growshops;
c. het gebruik van gronden, gebouwen, bouwwerken en onderkomen ten behoeve van de opslag, al dan niet voor de verhuur of de verkoop van machines, voer- of vaartuigen, welke bruikbaar en niet aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken zijn, behoudens voorzover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
d. het gebruik van gronden, gebouwen, bouwwerken en onderkomens voor het opslaan, storten  of bergen van bruikbare en/of onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, stoffen of producten behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond.