Type plan: uitwerkingsplan
Naam van het plan: Aanlanding Noorderbrug
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0935.upAanlNoorderbrug-vg01

Artikel 2 Van toepassing verklaring regels moederplan

 
Het bepaalde in de regels van het moederplan is onverkort van toepassing op het voorliggende plan, met dien verstande dat:

1. artikel 7 (Verkeer), lid 1 wordt aangevuld met de volgende subleden:   
m. leefgebied voor beschermde flora en fauna en groeiplaats voor beschermde planten, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van natuur-leefgebied (sn-lg)';
 
n. een onderdoorgang, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang [ond]’.
  
2. artikel 7 lid 2.2 wordt als volgt gewijzigd:
 
de bouwhoogte van ongelijkvloerse kruisingen boven land, ter plaatse van de aanduiding 'brug' (br), mag, inclusief de bouwhoogte van geluidwerende voorzieningen op de brug, niet meer bedragen dan 12 meter en de bouwhoogte van ongelijkvloerse kruisingen boven land ter plaatse van de aanduiding ‘onderdoorgang
[ond]
’ mag niet meer bedragen dan 6 meter.
      
3. artikel 7 (Verkeer) wordt aangevuld met een nieuw lid:
 
7.4 Specifieke gebruiksregels
Teneinde de gunstige staat van instandhouding van beschermde flora en fauna te waarborgen dienen mitigerende maatregelen te worden getroffen, voor zover dit noodzakelijk is vanuit de Flora- en faunawet.
   
Klik hier voor het bestemmingsplan Noorderbrug e.o. (moederplan).