Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Noorderbrug e.o.
Status: onherroepelijk
Plan identificatie: NL.IMRO.0935.bpNoorderbrugeo-oh01

Artikel 8 Verkeer-Uit te werken

8.1 Bestemmingsomschrijving
 
De voor ‘Verkeer - Uit te werken’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
 1. wegverkeer;
 2. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding -rijksmonument [sb-rm]' tevens voor het beschermen van het op deze gronden aanwezige Rijksmonument;
 3. ecologische verbindingszones;
 4. verblijfsgebied;
 5. groenvoorzieningen;
 6. taluds;
 7. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 8. additionele voorzieningen.
8.2 Bouwregels
 
Op deze gronden mag uitsluitend worden gebouwd in overeenstemming met een onherroepelijk uitwerkingsplan en met inachtneming van de in dat plan opgenomen regels.
 
8.3 Uitwerkingsregels
 
De uitwerking van de bestemming 'Verkeer-Uit te werken' kan in zijn geheel dan wel in delen plaatsvinden, waarbij de volgende regels gelden:
 1. bij vaststelling van een uitwerkingsplan dienen Burgemeester en Wethouders te hebben aangetoond dat er geen milieuhygiënische belemmeringen zijn ten aanzien van de bodemkwaliteit en dat getoetst is aan de Flora- en faunawet;
 2. bij vaststelling van een uitwerkingsplan dient inzicht te bestaan in de inpassing en de verkeerskundige eindsituatie van de Noorderbrug en de Bosscherlaan, de situering van (de) ecologische verbindingszone(s), groenvoorzieningen, water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 3. er dient sprake te zijn van een goede landschappelijke, ruimtelijke en stedenbouwkundige inpassing, waarbij onder meer dient te worden voorzien in een logische aansluiting op de bestaande bebouwde en onbebouwde omgeving;
 4. bij de uitwerking kan de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding -rijksmonument [sb-rm]' geheel of gedeeltelijk vervallen ten behoeve van de bestemming 'Verkeer';
 5. na realisering van het uitwerkingsplan gelden de regels van de bestemmingen 'Verkeer' en 'Groen'.
8.4 Voorlopig bouwverbod
 
Zo lang en voor zover de in artikel 8 lid 2 bedoelde uitwerking niet van kracht is geworden, mag er niet worden gebouwd.
 
8.5 Afwijken van het voorlopig bouwverbod
 
Burgemeester en Wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 8 lid 4 en het bouwverbod opheffen ten behoeve van een bouwplan, mits dat bouwplan voldoet aan de regels voor bouwen en gebruik van een ter inzage gelegd ontwerp-uitwerkingsplan.