Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Noorderbrug e.o.
Status: onherroepelijk
Plan identificatie: NL.IMRO.0935.bpNoorderbrugeo-oh01

Artikel 5 Detailhandel-PDV

5.1 Bestemmingsomschrijving
 
De voor 'Detailhandel-PDV' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 1. maximaal 20.000 m² winkelvloeroppervlak perifere detailhandel (PDV), passend binnen de in artikel 1 van deze regels opgenomen begripsbepaling 'PDV', met dien verstande dat alleen tuin- en sfeercentra en bouwmarkten zijn toegestaan;
 2. detailhandel in aanvullend assortiment I;
 3. detailhandel in aanvullend assortiment II;
 4. standplaatsen ten behoeve van ambulante handel voor verkoop van goederen voor directe consumptie;
 5. winkelondersteunende horeca; 
 6. bedrijfsgebonden kantoren; 
 7. bedrijfsgebonden buitenopslag;
 8. onzelfstandige en ondergeschikte speelvoorzieningen;
 9. openbare wegen;
 10. tuinen, erven en verhardingen;
 11. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 12. groenvoorzieningen;
 13. additionele voorzieningen;
 14. parkeergarages.
5.2 Bouwregels
5.2.1 Gebouwen
 
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
 1. de afstand van de voorgevel van de bebouwing tot aan de bestemming 'Verkeer' dient minimaal 15 meter te bedragen;
 2. de afstand van gebouwen tot de/één zijdelingse perceelsgrens mag niet minder bedragen dan 3 meter;
 3. de minimale bouwhoogte van gebouwen dient niet minder te bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'minimale en maximale bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)' is aangegeven;
 4. de maximale bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'minimale en maximale bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)' is aangegeven';
 5. het maximale bebouwingspercentage mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'minimale en maximale bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)' is aangegeven'; 
 6. bebouwing mag plaatsvinden in maximaal twee bouwlagen.
5.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:
 1. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 meter bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte voor erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel niet meer mag bedragen dan 1 meter;
 2. de bouwhoogte van reclamemasten mag niet meer bedragen dan 8 meter;
 3. de bouwhoogte van lichtmasten mag niet meer bedragen dan 12 meter;
 4. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 4 meter.
5.2.3 Additionele voorzieningen
 
Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van additionele voorzieningen gelden de volgende bepalingen:
 1. gebouwen ten behoeve van additionele voorzieningen mogen zowel binnen als buiten het aangeduide bouwvlak worden gebouwd;
 2. de bouwhoogte van een gebouw ten behoeve van additionele voorzieningen mag niet meer bedragen dan 3 meter;
 3. de oppervlakte van een gebouw ten behoeve van additionele voorzieningen mag niet meer bedragen dan 15 m2.
5.3 Nadere eisen
 
Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen ten behoeve van:
 1. het voorkomen van een onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van de aangrenzende gronden en bouwwerken;
 2. de situering, de oppervlakte en de bouwhoogte van bebouwing en de aard, hoogte en situering van erfafscheidingen; 
 3. de verkeersveiligheid;
 4. de sociale veiligheid;
 5. de brandveiligheid en rampenbestrijding.
5.4 Afwijken van de bouwregels
5.4.1 Kleinere afstand tot aan bestemming 'Verkeer'
 
Burgemeester en Wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 5 lid 2.1 sub a ten behoeve van het toestaan van een kleinere afstand van de voorgevel van de bebouwing tot aan de bestemming 'Verkeer' tot minimaal 5 meter, uitsluitend ten behoeve van de positionering van gebouwde parkeervoorzieningen en/of de realisering van een zichtlocatie naar de hoofdontsluiting van de weg.
5.4.2 Hogere erf- en terreinafscheidingen
 
Burgemeester en Wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 5 lid 2.2 sub a ten behoeve van het bouwen van erf- en terreinafscheidingen hoger dan 1 respectievelijk 2 meter, mits geen afbreuk wordt gedaan aan de verkeersveiligheid en er geen stedenbouwkundige bezwaren bestaan. 
5.5 Specifieke gebruiksregels
5.5.1 Aanvullend assortiment I
 
Detailhandel in aanvullend assortiment I mag wordt uitgeoefend tot een maximum van 1% van het winkelvloeroppervlak, doch met een maximum oppervlakte van 100 m² winkelvloeroppervlak per winkelvestiging.
5.5.2 Aanvullend assortiment II
 
Detailhandel in aanvullend assortiment II mag alleen wordt uitgeoefend in tuin- en sfeercentra tot een maximum van 4% van het winkelvloeroppervlak per winkelvestiging.
5.5.3 Winkelondersteunende horeca
 
Winkelondersteunende horeca mag wordt uitgeoefend tot 5% van het winkelvloeroppervlak, doch tot een maximum oppervlakte van 500 m² van het winkelvloeroppervlak per winkelvestiging.
5.5.4 Ambulante handel
 
Standplaatsen voor ambulante handel voor verkoop van goederen voor directe consumptie mogen worden uitgeoefend tot een maximum oppervlakte van 10 m² winkelvloeroppervlak per winkelvestiging.
5.5.5 Strijdig gebruik
 
Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan het gebruik van gronden en opstallen voor:
 1. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, anders dan perifere detailhandel (PDV);
 2. het gebruik van gronden en bouwwerken voor reguliere horeca;
 3. het gebruik van gronden en bouwwerken voor zelfstandige kantoren.
5.5.6 Parkeernormen
 
In afwijking van de parkeernormen uit de 'Nota Parkeernormen Maastricht 2011', geldt voor deze bestemming een parkeernorm van 3 parkeerplaatsen per 100 m² brutovloeroppervlakte.