Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Bloemenheuf
Status: voorontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0935.bpBloemenheuf-vo01

Artikel 4 Gemengd

4.1 Bestemmingsomschrijving
 
De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 1. cultuur en ontspanning in de vorm van een proeflokaal voor ambachtelijk geproduceerde en/of streekgebonden agrarische producten, met ambachtelijk bakhuis en bijbehorende educatie-/informatieruimten;
 2. aan onder a. genoemde functies gerelateerde, ondergeschikte detailhandel;
 3. aan onder a. genoemde functies ondergeschikte horeca;  
 4. één bedrijfswoning, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning (bw)';
 5. een parkeerterrein, uitsluitend ter palatse van de aanduiding 'parkeerterrein (p)';
 6. aan huis verbonden beroep, uitsluitend in de bedrijfswoning;
 7. tuinen, erven en verhardingen;
 8. terrassen;
 9. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 10. groenvoorzieningen;
 11. additionele voorzieningen.
4.2 Bouwregels
4.2.1 Gebouwen
 
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
 1. gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming;
 2. gebouwen mogen uitsluitend binnen de aangeduide bouwvlakken worden gebouwd;
 3. de bouwvlakken mogen volledig worden bebouwd;
 4. de goothoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte' is aangegeven;
 5. de bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte' is aangegeven.
4.2.2 Aan- en uitbouwen en bijgebouwen
 
Het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen is niet toegestaan.
4.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:
 1. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd;
 2. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2,00 meter bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte voor erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel niet meer mag bedragen dan 1,00 meter;
 3. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag binnen het bouwvlak niet meer bedragen dan 8,00 meter;
 4. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag buiten het bouwvlak niet meer bedragen dan 4,00 meter.
4.2.4 Additionele voorzieningen
 
Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van additionele voorzieningen gelden de volgende bepalingen: 
 1. gebouwen ten behoeve van additionele voorzieningen mogen zowel binnen als buiten het aangeduide bouwvlak worden gebouwd.
 2. de bouwhoogte van gebouwen ten behoeve van additionele voorzieningen mag niet meer bedragen dan 3 meter;
 3. de oppervlakte van gebouwen ten behoeve van additionele voorzieningen mag niet meer bedragen dan 15 m2.
4.3 Nadere eisen
 
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de situering en de afmetingen van bebouwing ten behoeve van:
 1. het voorkomen van een onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van de aangrenzende gronden en bouwwerken;
 2. de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;
 3. de verkeersveiligheid;
 4. de sociale veiligheid;
 5. de brandveiligheid en rampenbestrijding.
4.4 Afwijken van de bouwregels
 
Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.2.3 sub b. ten behoeve van het bouwen van erf- en terreinafscheidingen hoger dan 1,00 respectievelijk 2,00 meter, mits geen afbreuk wordt gedaan aan de verkeersveiligheid en er geen landschappelijke en/of stedenbouwkundige bezwaren bestaan.
 
4.5 Specifieke gebruiksregels
4.5.1 Strijdig gebruik
 
Tot strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend:
 • het gebruik van gronden en opstallen voor detailhandel, anders dan aan onder 4.1 sub a. genoemde functies ondergeschikte detailhandel;
   
 • het gebruik van gronden en opstallen voor horeca, anders dan aan onder 4.1 sub a. genoemde functies  ondergeschikte horeca.
 
4.5.2 Aan huis verbonden beroep
 
Binnen de aanduiding 'bedrijfswoning (bw)' is de uitoefening van aan-huis-verbonden beroepen toegestaan als ondergeschikte activiteit bij de woonfunctie, waarbij de volgende bepalingen van toepassing zijn: 
 1. de omvang van de activiteit mag niet meer bedragen dan 30% van de oppervlakte van het als 'bedrijfswoning (bw)' aangeduide gedeelte van de bebouwing, tot een maximum van 75 m2;  
 2. het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en mag geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaken;  
 3. detailhandel is niet toegestaan;  
 4. de activiteit wordt uitgeoefend door de bewoner.
4.5.3 Consumentverzorgende ambachtelijke bedrijvigheid
 
Consumentverzorgende ambachtelijke activiteiten zijn niet toegestaan.
4.5.4 Publiekaantrekkende dienstverlening
 
Het oprichten van nieuwe publieksaantrekkende dienstverleningsfuncties is niet toegestaan.
4.5.5 Guesthouse
 
Binnen de aanduiding 'bedrijfswoning (bw)' is een guesthouse toegestaan als ondergeschikte activiteit bij de woonfunctie, waarbij de volgende bepalingen van toepassing zijn: 
 1. er mogen maximaal twee kamers gebruikt worden als guesthouse;  
 2. het gebruik leidt niet tot onevenredige aantasting van gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van naastgelegen percelen;  
 3. het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en mag geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaken.
4.6 Afwijken van de gebruiksregels
4.6.1 Consumentverzorgende ambachtelijke bedrijvigheid
 
Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.5.3 voor het toestaan van consumentverzorgende ambachtelijke bedrijfsactiviteiten binnen de aandudiing 'bedrijfswoning (bw)', mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: 
 1. de omvang van de activiteit mag niet meer bedragen dan 30% van de oppervlakte van het als 'bedrijfswoning (bw)' aangeduide gedeelte van de bebouwing, tot een maximum van 75 m2;  
 2. het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en mag geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaken;  
 3. detailhandel is uitsluitend toegestaan indien het ondergeschikt is aan en in direct verband staat met de toegelaten functie;  
 4. de activiteit wordt uitgeoefend door de hoofdbewoner(s);  
 5. de activiteit dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn in de woonomgeving waarbij geldt dat deze past in milieucategorie 1 en 2 van de in bijlage 1 opgenomen Staat van bedrijfsactiviteiten en voor zover de activiteiten niet voorkomen in de Staat van bedrijfsactiviteiten, dient de bedrijvigheid naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen te zijn met de in de Staat van bedrijfsactiviteiten toegelaten milieucategorieën 1 en 2.