direct naar inhoud van Artikel 9 Algemene bouwregels
Plan: Timmerfabriek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0935.bptimmerfabriek-vg01

Artikel 9 Algemene bouwregels

9.1 Overschrijding bestemmingsgrenzen

Het is verboden de aangegeven bestemmingsgrenzen bij het oprichten van gebouwen overeenkomstig de op de gronden liggende bestemmingen te overschrijden, tenzij in deze regels uitdrukkelijk anders is bepaald.

9.2 Ondergronds bouwen

Ondergrondse gebouwen of souterrains mogen uitsluitend worden opgericht, met dien verstande dat:

 • a. de hoogte niet meer bedraagt dan 3,5 meter per bouwlaag, tenzij in deze regels anders is aangegeven;
 • b. het aantal ondergrondse bouwlagen niet meer bedraagt dan 1, tenzij in deze regels anders is aangegeven;
 • c. de gebouwen maximaal 1,50 meter boven peil worden gebouwd, tenzij in deze regels anders is aangegeven;
 • d. de gebouwen uitsluitend mogen worden gebruikt overeenkomstig het bij de bestemming toegestane gebruik.
9.3 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen in het gehele plangebied nadere eisen stellen ten aanzien van:

 • a. de situering, de afmetingen en de stedenbouwkundige vormgeving van de hoofdgebouwen en bijgebouwen;
 • b. de situering en afmetingen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • c. de situering van in- en uitritten, verkeers- en verblijfsvoorzieningen, groen- en speelvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen;
 • d. het gebruik van gebouwen;
 • e. de brandveiligheid en de rampenbestrijding.
9.3.1 Afwegingskader

De onder 9.3 genoemde nadere eisen mogen uitsluitend worden gesteld:

 • a. indien dit noodzakelijk is ter waarborging van de ruimtelijke kwaliteit, het stedenbouwkundig beeld, de cultuurhistorische en/of archeologische waarde ter plaatse, dan wel indien die noodzakelijk is voor een verantwoorde stedenbouwkundige inpassing in de bestaande bebouwing;
 • b. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken;
 • c. indien dit noodzakelijk is ter waarborging van een goed woon- en leefklimaat met betrekking tot de Wet geluidhinder.